м-р Дејан Д. Ѓорѓевиќ

КОМБИНИРАЊЕ НА КЛАСИФИКАТОРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА БРОЕВИ НАПИШАНИ СО РАКА

 

 

Прилог А:

Комбинирање на NN класификатори

         

Прилог Б:

Комбинирање на SVM класификатори со линеарен кернел

         

Прилог В:

Комбинирање на SVM класификатори со гаусов кернел

         

Прилог Г:

Комбинирање на еден-против-еден SVM класификатори со гаусов кернел