WEB SYSTEM FOR ELECTRONIC PAPER SUBMISSION AND ADMINISTRATION OF SCIENTIFIC CONFERENCE

Elena Ikonomovska, Tomce Delev, Zoran Dimov, Dejan Gjorgjevik

Abstract: In this paper we describe a web-based system that supports the process of paper submission and administration of all the activities arround the review process : the abstract and (camera-ready) paper submission, the reviewer assignment (based on the reviewers’ preferences and expertise), the review submission process, the notifications of acceptance and rejection. Automatic paper distribution, as well as automatic notification to the reviewers is provided. The system provides automatic review collection and group decision support by generating several overviews based on the reviews, which support the Program Committee (PC) in selecting the best papers.

 


 

WEB СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ И РЕЦЕНЗИРАЊЕ НА ТРУДОВИ НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Елена Икономовска, Томче Делев, Зоран Димов, Дејан Ѓорѓевиќ

Abstract: Во овој труд е опишан web базиран систем кој ги решава повеќето административни задачи околу една научна конференција, кои се дел од процесот на прибирање и рецензија на трудови. Системот овозможува електронско поднесување на трудови од страна на авторите и автоматизација на процесот на рецензија. Со овој систем исто така е овозможено автоматско прибирање на рецензиите и нивно збирно прикажување што го олеснува донесувањето на одлука за прифаќање/одбивање на трудовите.

 

back to list of publications  

download full paper  1.8 MB PDF