Финансии

Сметки на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство 
 
Матичен број на Факултетот: 6696287
Даночен број на Факултетот: 4057010100492 
Сметка (буџетска): 160016170060312
Сметка на буџетски корисник (сопствена): 160016170078813
 
Ценовник
 
Ценовник за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство 
 
Уплатница
 
 
Приходни шифри:
  • 723011 - Такса за диплома и сертификат
  • 723012 - Такса за запишување
  • 723013 - Такса за испити
  • 723014 - Такса за лабораторија
  • 723019 - Други образовни такси
  • 723212 - Книги и други материјали за образование
  • 723219 - Приходи од продажба на производи и стоки
  • 723220 - Приходи од продажба на други производи
  • 741111 - Тековни трансвери од други нивоа на власт