Институти

  • Институт за теориски основи на информатика и пресметковно инженерство
  • Институт за софтверско инженерство
  • Институт за информациски системи и мрежни технологии
  • Институт за интелигентни системи