Потребни документи

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2015/16 година, при пријавувањето за запишување на ФИНКИ, кандидатите треба да ги поднесат следните документи:
  • пријавен лист за запишување
  • диплома за завршен прв циклус студии
  • куса биографија (CV)
  • потврда за знаење странски јазик
  • препораки од наставни или научни работници (доколку има такви)
  • список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат)
  • документи за евентуални награди, признанија и други документи