Кадар

м-р Александра Богојеска

  • Демонстратор
  • /
  • aleksandra.bogojeska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1987 година во Прилеп. Дипломирала на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2009 година. Магистрирала на истиот факултет во 2010 година, со магистерска теза од областа на биоинформатиката. Во текот на студирањето членува во организации за размена на студенти со што обавува неколку пракси во и надвор од нашата земја и притоа континуирано е наградувана за успешно студирање. Во 2009 година, во последната година од студиите е ангажирана како демонстратор на Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Одговорна е за подготовка и одржување на лабораториските вежби по предметите од областа на алгоритми и структури на податоци, бази на податоци и компјутерски архитектури. Дипломскиот и магистерскиот труд ги изработува во областа на биоинформатика. Дипломскиот труд е во соработка со Факултетот за фармација, а магистерскиот труд е изработен во соработка со Институтот за геномика и биоинформатика при Техничкиот факултет во Грац, Австрија. После завршувањето на магистерските студии во 2011, повторно е ангажирана како демонстратор на Институтот за компјутерска техника и информатика, по предмети од областа на надежност на системи. Со научно-истражувачка дејност активна е во следните полиња: анализа на генетски податоци, анотирани графови и биолошки мрежи, машинска интелигенција и учење.

Кадар

м-р Александра Богојеска

  • Демонстратор
  • /
  • aleksandra.bogojeska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Assessing the performance of assembly tools on simulated Roche/454 sequencing data and their sensitivity to GC contentICT Proceedings 2010Macedonia
Име на проектотФинансирано од
Анотирани графови во системска билогијаМИО на РМ
Назив на семинаротДатумМесто на одржувањеВо својство на
Robomak2009Skopje 
ПрестојДржаваЦел
IAESTE internshipGermanyOttoVG query language development
Institute of Genomics and BioinformaticsAustriaMaster Thesis
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
 IEEE