Кадар

д-р Андреа Кулаков

  • Вонреден професор
  • /
  • andrea.kulakov@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

(Октомври 2011)

Андреа Кулаков заврши гимназија во 1990, на возраст од 16 години, откако успеа на два пати да зема по две школски години во една (7 и 8 одд. и III и IV год. во средно). Потоа се запиша на Електротехнички факултет Скопје и во 1995 година дипломира со највисок просек 9,91 во својата генерација 1990-95.

Во 1995 ги почна постдипломските студии по Когнитивни науки на Нов бугарски универзитет во Софија, Бугарија, во мала меѓународна група на студенти со настава на англиски јазик. Студиите ги заврши со одличен успех (5,71 од макс. 6,00). Во јули 1998 ја одбрани својата магистерска теза “Vygovorotsky – An Anticipative and Analogy-making Actor” со одличен успех (5,50), пред пет-члена меѓународна комисија (без менторот). Во 1999 магистерската диплома беше нострифицирана на Електротехнички факултет Скопје.

Во текот на 9 месечниот воен рок во 1999 г. беше и демонстратор на Воената академија по предметот „Информатика“. Потоа шест месеци работеше во меѓународната софтверска компанија Мак-Систем, од кои месец и пол беше на обука во Париз, Франција.

Од април 2000 г. до септември 2011 г., Андреа Кулаков беше вработен на Институтот за Компјутерска техника и информатика при Електротехнички факултет (подоцна Факултет за електротехника и информациски технологии) Скопје, прво како асистент, а од 2007 г. како доцент. Има предавано повеќе предмети од областите на Вештачка интелигенција, Роботика и Бази на податоци и во прв и во втор циклус на студии.

Во јуни 2005 година ја освои наградата за истражувања кои водат до одбрана на докторска дисертација од најголемото друштво на електро инженери ИЕЕЕ, поточно од нивното Друштво за Компјутерска интелигенција
(http://ieee-cis.org/edu/research/ подолу, во делот за 2005).

Во декември 2006 година ја одбрани својата докторска теза “Управување со податоци кај безжични сензорски мрежи” на Факултетот за електротехника и информациски технологии.

Бил истражувач и главен истражувач на неколку домашни и меѓународни проекти, финансирани од МОН, од програмите ТЕМПУС и од Рамковната програма 6 на Европската Унија.

Во 2008 го основа напредното технолошко Друштво за истражување и развој НИ ТЕКНА – Интелигентни технологии (www.ni-tekna.com), кое работи на развој на напредни решенија каде е неопходна примената на техниките од Вештачката интелигенција.

Во март 2011 беше еден од основачите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Скопје. Во Август 2011 беше избран за раководител на Институтот за интелигентни системи при Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство.

Одговорен е за неколку предмети на додипломски и магистерски студии од областите вештачка интелигенција, анализа на податоци, роботика и безжични сензорски мрежи. Има објавено преку 60 научни труда на меѓународни конференции и во меѓународни списанија, како и поглавје во книга. Неговите истражувања се фокусирани на областите: роботика, деловна интелигенција, обработка на слика и звук и други подобласти на когнитивни науки и вештачка интелигенција.  Покрај мајчиниот македонски, зборува течно и англиски, српски и бугарски, а се служи и со германски, француски, руски и словенечки јазик.

Кадар

д-р Андреа Кулаков

  • Вонреден професор
  • /
  • andrea.kulakov@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
A Kind of Mind: Consciousness and AIin Consciousness Research Abstracts Book, Tucson III, Arizona, 50 
A Model for Agile Computer – Integrated Business Systems, Manufacturing Agility and Hybrid Automation-IIof The Sixth International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, IEA PressHong Kong
Investigating Perception in Humans Inhabiting Simple Virtual Environments: An Enactivist ViewCognitive Science Conference on Perception, Consciousness and Art, Vrije Universitaet in Bruxelles 
Virtual Classroom and Virtual LaboratoryProceedings of 20th World Congress on Open Learning and Distance EducationGermany
An agent based model as a marketing consultant of companiesIEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC2001), pp. 3113-3117Arizona
Structure, Inner Values, Hierarchies, and Stages: Essentials for Developmental Robot Architecturein Proceedings of the 2nd International Workshop on Epigenetic Robotics, pp. 63-70Sweden
A Model of an Expectancy-Driven and Analogy-Making ActorProceedings of the IEEE, Computer Society, 2nd International Conference on Development and LearningMassachusetts
Incorporating ICT into Education in MacedoniaProceedings of the UNESCO International Sub-Regional Seminar: The Use of Distance Education and Information and Communication Technologies in Teacher Education: Trends, Policy and Strategy ConsiderationsUkraine
Interactivist approach to representation in epigenetic agentsProceedings of the 3rd International Workshop on Epigenetic RoboticsSweden
Web-access to the Library IT System at ETF (FEI) and MF (FMI)Proceedings of ETAI 2003Macedonia
MapInfo Based Infrastructure - presentation and updatingProceedings of the ICEST 2004Macedonia
Single Exponential Smoothing Method and Neural Network in One Method for Time Series PredictionProc. of IEEE Int. Conf. on Cybernetics and Intelligent SystemsSingapore
Tracking of unusual events in wireless sensor networks based on artificial neural-networks algorithmsProceedings of International Conference on Information Technology: Coding and ComputingUSA
Distributed Algorithm for a Mobile Wireless Sensor Network for Optimal Coverage of Non-stationary SignalsWeb Proceedings of the First Workshop on Spatial Stochastic Modeling of Wireless Networks held in conjunction with IEEE WiOpt 2005Italy
Implementing artificial neural-networks in wireless sensor networks, Proceedings of IEEE Sarnoff Symposium on Advances in Wired and Wireless CommunicationsProceedings of IEEE Sarnoff Symposium on Advances in Wired and Wireless CommunicationsUSA
Data mining in wireless sensor networks based on artificial neural-networks algorithmsProceedings of Workshop on Data Mining in Sensor Networks in conjunction with 2005 SIAM International Conference on Data-MiningUSA
Intelligent data aggregation in sensor networks using artificial neural-networks algorithmsTechnical Proceedings of the 2005 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show, Volume 3, pp. 427 – 430, Nanotech 2005USA
Application of wavelet neural-networks in wireless sensor networksProceedings of 6th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed ComputingUSA
Distributed data processing in wireless sensor networks based on artificial neural-networks algorithmsProceedings of The 10th IEEE Symposium on Computers and CommunicationsSpain
Pocket PC Web – Access to the Library IT SystemProceedings of 27th International Conference on Information Technology Interfaces - ITI 2005Croatia
Learning patterns in wireless sensor networks based on wavelet neural-networks,Proceedings of the First International Workshop on Heterogeneous Wireless Sensor Networks, held in conjunction with the 11th IEEE International Conference on Parallel and Distributed SystemsJapan
Modelling cortical plasticity in natural sensory systemsEpigenetic Robotics ConferenceJapan
Integrating ART into scalable cognitive architecturePoster at Epigenetic Robotics ConferenceJapan
Mobile and Pocket Pc Web-Access to the Library IS as a Part of the Advanced EducationProceedings of the Eigth IASTED International Conference Computers and Advanced Technology in EducationAruba
Intelligent Data Acquisition and Processing Using Wavelet Neural-NetworksProceedings of the 3rd IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and ApplicationsBulgaria
GPRS and WAP–Access to the Library IT SystemProceedings of ETAI 2005Macedonia
A Robust Platform Supporting Interactivist Agent Architecture: Progress ReportInteractivist Summer InstituteSouth Carolina
Mobile Multimedia for Engineering Education in Signal ProcessingProceedings of the 9th UICEE Annual Conference on Engineering EducationOman
Efficient Data Management in Wireless Sensor Networks using Artificial Neural NetworksFinal report for the 2005 Walter Karplus Summer Research Grant by the IEEE Computation Intelligence Society 
Interactivism in artificial intelligence (AI) and intelligent roboticsNew Ideas in Psychology, Elsevier 
On Curiosity in Intelligent Robotic SystemsAAAI Fall SymposiaUSA
Emergence of Higher Order Motivational Systems in Artificial AgentsBook of Abstracts, Interactivist Summer InstituteFrance
An Autonomous Mental Development Architecture Implemented in a Scalable Database SystemBook of Abstracts, Interactivist Summer InstituteFrance
Intelligent Wireless Sensor Networks Using FuzzyART Neural-Networksof the IEEE Symposium on Computers and CommunicationsPortugal
HCI for m-Learning in Image Processing by Handhelds, Human Interface and the Management of InformationInteracting in Information Environments, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Volume 4558, pp. 299-308 
A System for Data Management in Wireless Sensor NetworksETAI 2007Macedonia
Inductive Logic Programming and Embodied Agents: Possibilities and LimitationsInternational Journal of Agent Technologies and Systems (IJATS), IGI Publishing, Inaugural Issue, pp 34-49 
Experiments in Data Management for Wireless Sensor NetworksSecond International Conference on Sensor Technologies and Applications, pp 191-195, SENSORCOMMFrance
K. Trivodaliev, S. Kalajdziski, A. Kulakov, D. Davcev, G. MircevaProceedings of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft ComputingSpain
Stojkoska B., Davcev D., Kulakov A.Proceedings of The Fifth International Conference on Soft Computing as Transdisciplinary Science and TechnologyFrance
SGNG Protein Classifier by matching 3D structuresProceedings of The 4th International Workshop on Hybrid Artificial Intelligence Systems,Spain
Learning and Position Estimation of a Mobile Robot in an Indoor Environment using FuzzyART Neural NetworkIEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics 
Inductive Logic Programming (ILP) and Reasoning by Analogy in Context of Embodied Robot LearningProceedings of ICT Innovations Conference,Macedonia
System for Integrated Financial Data Based on Data ServicesProceedings of ICT Innovations ConferenceMacedonia
Credit Risk Management through Client Classification by using K-Means and the Decision TreeProceedings of ICT Innovations ConferenceMacedonia
The Role of Artificial Neural Networks in Detection of Pulmonary Functional AbnormalitiesEngineering Review, Vol. 29 No. 2, pp. 1-11 
Modified Growing Neural Gas Algorithm for Faster Convergence on Signal Distribution Sudden Change,Procedings of XXII International Symposium on Information, Communication and Automation Technologies 
Position estimation of mobile robots using unsupervised learning algorithmsProceedings of ICT Innovations ConferenceMacedonia
System for prediction of the winner in a sports gameProceedings of ICT Innovations ConferenceMacedonia
Modeling attention within a complete cognitive architectureBook Chapter in Roda C., Ed., Attention Support in Digital Environments, Cambridge University Press,