Кадар

д-р Боро Јакимовски

  • Вонреден професор
  • /
  • boro.jakimovski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден на 1 март 1978 година во Скопје, каде што ги завршил основното и средното образование со одличен успех. Во текот на школувањето учествувал и освојувал награди на повеќе натпревари, меѓу кои на Државниот натпревар по информатика за средношколци во 1996 година освоил I награда, а учествувал на 8. Интернационална олимпијада по информатика и на 4. Балканска олимпијада по информатика, како претставник од Р. Македонија. При завршувањето на средното училиште бил прогласен за првенец на генерацијата. Истовремено, со успех ги завршил курсевите по англиски јазик во Центарот за странски јазици во Скопје и се стекнал со диплома од Универзитетот во Кембриџ за положен прв сертификат по англиски јазик. На студиите по информатика на ПМФ се запишал во академската 1996/97 година Дипломирал во 2000 година како најдобар студент на Факултетот и на Универзитетот, со среден успех 9.91. Во текот на студиите добил многубројни признанија за учество на меѓународни студентски натпревари за програмирање, организирани од здружението ACM, на кои во 1999 година го освоил второто место, како член на тимот на студенти по информатика при ИИ, и се пласирал за 24. ACM интернационално студентско светско финале, кое се одржа во 2000 година во Орландо, САД. По третата година на студииите, престојувал во лабораториите на компанијата Филипс во Ајндховен, Холандија, каде што работел на проучување на техниките за кодирање кај мултикаст-протоколите. Од октомври 2000 до март 2001 година работел како демонстратор на ИИ при ПМФ, а потоа бил избран за помлад асистент. Во 2001 година запишал постдипломски студии по информатика при ПМФ, кои ги завршил во 2004 година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов “Комуникации кај грид-технологијата”, под менторство на проф. д-р Марјан Гушев. Во 2010 година со одбрана на докторската дисертација под наслов "Моделирање и верификација на грид процесни текови" се здобил со звањето доктор по информатички науки, по што во 2011 е избран за доцент. Изведува настава по предметите: мрежни и дистрибуирани оперативни системи, системски софтвер, вовед во ИТ. За студентите на ИИ изведувал вежби по предметите: вовед во информатиката 1, вовед во информатиката 2, конечна математика, нумеричко сметање со програмирање, програмски јазици, архитектура на компјутерските системи, алгоритми и автомати, структури на податоци, формални јазици и автомати, оперативни системи, паралелно и дистрибуирано процесирање, мрежни оперативни системи, теорија на програмирањето и системски софтвер. Раководител е на меѓународниот проект од FP7 програмата за Европската грид иницијатива. Бил соработник во 15 меѓународни проекти од областа на информатиката и унапредувањето на наставата по информатика. Значителен удел има во проектите SEE-GRID, SEE-GRID-2, SEE-GRID-SCI, како главно лице за техничките активности во имплементацијата на грид-технологијата во Република Македонија. Учествувал во преку 20 работилници како предавач и има остварено 10 кратки посети на универзитети и летни школи. Научниот интерес му претставуаат областите: грид пресметување, пресметување со високи перформанси, паралелно и дистрибуирано процесирање, генетски алгоритми, од кои има објавено 18 научни трудови на меѓународни конференции и 1 научен труд во меѓународно списание.

Кадар

д-р Боро Јакимовски

  • Вонреден професор
  • /
  • boro.jakimovski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Multimedia Messaging service - A tool for new kind or mobile messagingProceedings of MII 2003 International Conference, pp 203-212 (awarded paper)Greece
Grid Communication SimulatorProceedings of Workshops on Computer Science Education, Univ. Nis, pp 101-104, ISBN 86-80135-80-1Serbia and Montenegro
Wireless Campus PortalProceedings of Workshops on Computer Science Education, Univ. Nis, 2004, pp 127-130, ISBN 86-80135-80-1. Serbia and Montenegro
Improving Multilevel Approach for Optimizing Collective Communications in Computational GridsAdvances in Grid Computing - EGC 2005, European Grid Conference, Lecture Notes in Computer Science 3470, Springer, pp 548-556, ISBN 3-540-26918-5. The Netherlands
Microcontroler Lab PracticingProceedings of Workshops on Computer Science Education, Univ. Nis, 2004, pp 77-82, ISBN 86-80135-80-1. Serbia and Montenegro
Framework for Workflow Gridication of Genetic Algorithms in JavaInternational Conference in Computer Science - ICCS 2008, Part III, LNCS 5103, pp 463-470, ISBN 978-3-540-69388-8. Poland
Performance Improvement of Genetic Algorithms by Adaptive Grid WorkflowsProceedings of the 11th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, ISBN: 978-0-7695-3964-5.Romania
Optimization of Adaptive Petri-Net Grid Genetic AlgorithmProceedings of the 1st International Conference ICT Innovations 2009. ISBN: 978-3-642-10780-1Macedonia
Massively parallel Seismic Data Wavelet Processing Using Advanced Grid WorkflowsProceedings of the 1st International Conference ICT Innovations 2009. ISBN: 978-3-642-10780-1Macedonia
Improvement of Data Warehouse Optimization Process by Workflow GridificationAdvances in Databases and Information Systems – ADBIS 2008 LNCS 5207/2008, pp 295-304, ISBN 978-3-540-85712-9. Finland
Dynamic Optimization and Evolution of Data Warehouse DesignProceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics, IEEE BCI’09, ISBN 978-0-7695-3783-2. Greece
Experience with shared teaching materials for software engineering across countriesProceedings of the Informatics Education Europe IV, ISBN: 978-3-00-029314-6. Germany
Development of Grid e-Infrastructure in South-Eastern EuropeJоurnal of Grid Computing, DOI 10.1007/s10723-011-9185-0. 
Име на проектотФинансирано од
Distributing Information Technologies-New Curricula and Flexible Education (AC_JEP-14440-1999)TEMPUS
Innovation of Computer Science Curriculum in Higher Education (CD_JEP-16160-2001)TEMPUS
Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge SocietyUNESCO IITE
Software Engineering: Computer Science Education and Research CooperationDAAD
Piloting Solutions for Alleviating Brain Drain in South East EuropeUNESCO
Implementing Modules and ECTS for Computer ScienceTEMPUS
South Eastern European GRID - enabled eInfrastructure DevelopmentFP6
Management and Business Education in Computer Studies (JEP-18046-2003)TEMPUS
Joint M.Sc Curriculum in Software Engineering (JEP 18035-2003)TEMPUS
e-learning for improving access to Information Society for SMEs in the SEE AreaINTERREG III
South East European GRID-enabled eInfrastructure Development 2FP7
SEE-GRID eInfrastructure for regional eScienceFP7
Video Conferencing Services for EducationTEMPUS
South East European Research Area for eInfrastructuresFP7
GEANT 3FP7
Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in EuropeFP7
High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research CommunitiesFP7
Назив на семинаротДатумМесто на одржувањеВо својство на
International School on Foundations of Security Analysis and Design 200137151Bertinoro, Italy 
Summer School in Computational Intelligence and Information Technologies37536Nish, Serbia and Montenegro 
Training seminar Retraining of school educators on ICT application in secondary education38027Bucurest, Romania 
The 2nd International Summer School on Grid Computing 200438186Vico Equense, Italy 
ПрестојДржаваЦел
Visit to Humbolt UniversityGermanyJCSE course development
Visit to CERNSwitzerlandVisit to Grid Deployment group
Visit to Software Technology Research LaboratoryUnited KingdomDevelopping Software Engineering for Critical Systems Course
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија