Кадар

Дејан Младеновски, веб администратор

  • Административен кадар
  • dejan.mladenovski@finki.ukim.mk
  • Деканат, 09.00-16.00

Резиме:

Роден е 1990 година во Скопје. Основно и средно стручно училиште завршил во Скопје со звање електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Запишан е на додипломски студии од 2008 година, а моментално е на позиција веб администратор при Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје.

Кадар

Дејан Младеновски, веб администратор

  • Административен кадар
  • dejan.mladenovski@finki.ukim.mk
  • Деканат, 09.00-16.00