Кадар

д-р Горан Велинов

  • Вонреден професор
  • /
  • goran.velinov@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Горан Велинов ја одбранил својата докторска дисертација од областа на Информатички науки во 2008 година (под наслов „Обопштување и подобрување на оптимизациските процеси кај релационите податочни складови“) на Природно – математичкиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во 2009 година е избран во насловен доцент на Природно – математичкиот факултет во Скопје, додека во 2010 е избран во доцент на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), каде што предава Напредни бази на податоци. Тој има објавено бројни трудови во списанија и меѓународни конференции, главно во областа на складови на податоци и оптимизација. Тој има учествувано во неколку меѓународни проекти, како што се ELISA, INTERREG IIIB CADSES, 2006-2008; SEE-GRID, 6FP IST проект, 2004-2006; SEE-GRID2, 7FP IST проект, 2006-2008 и др. Неговите истражувачки интереси се насочени кон дизајн и имплементација на складови на податоци, моделирање на податоци, особено повеќедимензионално моделирање, како и бизнис интелигентни системи.

Кадар

д-р Горан Велинов

  • Вонреден професор
  • /
  • goran.velinov@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Solving View and Index Selection Problem Using Genetic AlgorithmProceedings of the Second Balkan Conference in Informatics, BCI 2005Macedonia
Data Warehouse Design ImplementationProceedings of the Second Balkan Conference in Informatics, BCI’05Macedonia
Vertical Fragmentation in Relational Data WarehousesProceedings of the Romanian Symposium on Computer Science Database Theory and Practice in the context of (Semantic) Web Technologies ROSYCS 2006Romania
Optimization of Relational Data WarehousesProceedings of the 4th European Conference on Advances in Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006Romania
Recessive Bits in Genetic Algorithm for Some Optimization Problems in Relational Data WarehousesProceedings of the Third International Conference - Computer Science 2006Turkey
A Framework of Static Algorithms for Data Warehouse OptimizationConference of Informatics and Information Technologies Macedonia
Hybrid Greedy and Genetic Algorithms for Optimization of Relational Data WarehousesProceedings of the 25th IASTED International Multi-Conference on APPLIED INFORMATICS, Artificial Intelligence and Applications - AIA 2007Austria
Generalization and Improvement of the System of Relational Data WarehousesProceedings of the Third Balkan Conference in Informatics, BCI’07Bulgaria
Framework for Generalization and Improvement of Relational Data WarehousesIJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.3Korea
Framework for Workflow Gridication of Genetic Algorithms in JavaIn proceeding of the International Conference on Computational Science, ICCS 2008Poland
Framework for Improvement of Data Warehouse Optimization Process by Workflow GridificationProceedings of the 12th Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2008)Finland
Dynamic Evolution and Improvement of Data Warehouse DesignProceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics IEEE BCI 2009Greece
A Generalized Approach to Optimization of Relational Data Warehouses Using Hybrid Greedy and Genetic AlgorithmsInternational Scientific Annals in Computer Science, Alexandru Ioan Cuza, University of Iasi, Vol. 19.Romania
Performance Improvement of Genetic Algorithms by Adaptive Grid WorkflowsProceedings of the 11th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing, SYNASC 2009Romania
Optimization of Adaptive Petri-Net Grid Genetic Algorithm WorkflowsProceedings of the ICT Innovations 2009Macedonia
Horizontal Partitioning by Predicate Abstraction and its Application to Data Warehouse DesignProceedings of the 14th Conference on Advances in Databases and Information Systems, ADBIS 2010Serbia
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
2nd Balcan Conference in InformaticsBCI 2005ОхридМакедонија
Romanian Symposium on Computer Science Database Theory and Practice in the context of (Semantic) Web TechnologiesROSYCS 2006IasiRomania http://www.infoiasi.ro/~rosycs/
4th European Conference on Intelligent Systems and TechnologiesECIT 2006IasiRomania
Third International Bulgarian-Turkish ConferenceComputer Science'06IstanbulTurkey
5th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2007BitolaMacedonia
Third Balkan Conference in InformaticsBCI 2007SofiaBulgaria
Twelfth Conference on Advances in Databases and Information SystemsADBIS 2008PoriFinland
14th Conference on Advances in Databases and Information SystemsADBIS 2010Novi SadSerbia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Solving View and Index Selection Problem Using Genetic Algorithm2nd Balcan Conference in Informatics, BCI 2005Scientific
Data Warehouse Design ImplementationSecond Balkan Conference in Informatics, BCI 2005Scientific
Vertical Fragmentation in Relational Data WarehousesRomanian Symposium on Computer Science Database Theory and Practice in the context of (Semantic) Web Technologies, ROSYCS 2006Scientific
Optimization of Relational Data WarehousesEuropean Conference on Advances in Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006Scientific
Recessive Bits in Genetic Algorithm for Some Optimization Problems in Relational Data WarehousesThird International Conference - Computer Science 2006Scientific
A Framework of Static Algorithms for Data Warehouse OptimizationConference of Informatics and Information Technologies, CIIT 2007Scientific
Generalization and Improvement of the System of Relational Data WarehousesThird Balkan Conference in Informatics, BCI 2007Scientific
Framework for Improvement of Data Warehouse Optimization Process by Workflow GridificationTwelfth Conference on Advances in Databases and Information Systems (ADBIS 2008)Scientific
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ict-act.orgICT-ACT
http://ict-act.orgАсоцијација ИКТ–АКТ