Кадар

м-р Илинка Иваноска

  • Демонстратор
  • /
  • ilinka.ivanoska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1986 година во Скопје. Дипломирала на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2009. Во моментов е запишана на магистерски студии на истиот факултет на насоката Содржинско базирано пребарување. Во текот на факултетското образование била континуирано наградувана за успешното студирање. Како студент во 2005 година е добитник на наградата “13 Ноември” од град Скопје за постигнати забележителни успеси во образованието. Таа своето прво работно искуство го стекнала во друштвото за информатички услуги “Некстсенс“ доо. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје почнала да работи во 2009 година како демонстратор. Во моментов е вклучена во изведување вежби по предметите од областа на алгоритми и структури на податоци, објектно ориентирани системи, информациони системи, објектно ориентирана анализа и дизајн и интелегентни информациони системи. Области на нејзин научно-истражувачки интерес се вештачка интелигенција, биоинформатика, податочно рударење, машинско учење, бази на податоци.

Кадар

м-р Илинка Иваноска

  • Демонстратор
  • /
  • ilinka.ivanoska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Automated Structural Classification of Proteins by Using Decision Trees and Structural Protein FeaturesProceedings of the ICT Innovations 2009, OhridMacedonia
Wireless Sensor Networks Localization Methods: Multidimensional Scaling vs. Semidefinite Programming ApproachProceedings of the ICT Innovations 2009, OhridMacedonia
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://ieee.orgIEEE