Кадар

д-р Иван Чорбев

  • Вонреден професор
  • /
  • ivan.chorbev@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1980 година во Охрид. Дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 2004 и 2006 година, соодветно. Докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2009 година. Во текот на факултетското образование бил континуирано наградуван за успешните студии. Како најдобар студент во генерацијата е наградуван од Факултетот, универзитетот “Св. Кирил и Методиј” и други организации и фондации, меѓу кои Организацијата на инженерите на Македонија, од која ја добил наградата златен прстен. Своето прво работно искуство го стекнал во АД “Македонски телекомуникации” - МТнет, во одделот за софтвер и веб развој, во периодот 2003-2005 година. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Електротехничкиот факултет во Скопје почнал да работи од 2005 година, прво како демонстратор и потоа од 2006 година и како помлад асистент. Звањето асистент го добил во 2008 година, а во 2009 година е избран за доцент. Неговите наставни обврски опфаќале настава по предмети од областа на структурирано програмирање, објектно-ориентирано програмирање, програмски методологии, веб дизајн, компјутерска графика, компјутерска анимација, итн.

Во рамките на досегашната научно-истражувачка работа до 2011 година учествувал во изработката на повеќе од 35 научно-истражувачки трудови публикувани во книги, списанија и реценирани зборници од конференции. Полињата на негов научно-истражувачки интерес вклучуваат комбинаторна оптимизација, евристички алгоритми, програмирање со ограничувања, технологии за веб програмирање, тестирање на софтвер, примена на информатиката во медицината и телемедицински системи, медицински експертски системи, екстракција на знаење, машинско учење. Автор е на еден универзитетски учебник. Рецензент е на еден универзитетски учебник.

Како IT консултант бил ангажиран при студии и развој на повеќе апликативни решенија за Enterprise Resource Planning (ERP) системи, универзитетски информациони системи, веб системи за менаџирање со содржини (CMS), Document Management Systems - DMS, системи за онлајн плаќање, електронска евиденција на присуство, банкарски апликации, нафтена индустрија. Учествувал како IT консултант во проекти финансирани од Европската унија (FP6, FP7, TEMPUS), невладини организации (NDI).

Кадар

д-р Иван Чорбев

  • Вонреден професор
  • /
  • ivan.chorbev@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
ASGRT-Automated report generation systemICT Innovations 2010Macedonia
ASGRT-Automated report generation systemICT Innovations 2010Macedonia
SA Tabu Miner - A Hybrid Heuristic Algorithm For Rule InductionInternational Conference on Uncertainty and Robustness in Planning and Decision MakingmPortugal
An Integrated System for E-Medicine (e-health, telemedicine and medical expert systems)Ubiquitous Health and Medical Informatics: Advancements in Web 2.0, Health 2.0 and Medicine 2.0 
: Efficient Content-based Image Retrieval using Support Vector Machines for Feature Aggregation.Innovations in Computing Sciences and Software Engineering, Proceedings of the 2009 International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS)USA
Building a Wireless Telemedicine Network within a WiMax based Networking InfrastructureIEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing - MMSP`09Brasil
Applying Bagging Techniques on the SA Tabu Miner Rule Induction AlgorithmICT Innovations 2009 
A Multi-class SVM classifier utilizing binary decision treeInformatica - An International Journal of Computing and InformaticsSlovenia
Web Based Medical Expert System with a Self Training Heuristic Rule Induction AlgorithmProc. of The First International Conference on Advances in Databases, Knowledge, and Data Applications, DBKDA 2009Mexico
Multi-class Classification using Support Vector Machines in Binary Tree ArchitectureInternational Scientific Conference UNITECH`08Bulgaria
Rule Induction In Medical Data With Hybrid Heuristic AlgorithmsInformation Society 2008, 11th International multiconferenceSlovenia
WiMAX Supported Telemedicine as Part of an Integrated System for E-Medicine30th International Conference on Information Technology InterfacesCroatia
, Wireless Telemedicine Services as part of an Integrated System for E-MedicineIEEE MELECON2008, The 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical ConferenceFrance
Tabu Search Parameterization and Implementation in A Constraint Programming LibraryEEE Region 8 Eurocon 2007 ConferencePoland
Hybrid Heuristics for Solving the Constraints Modeled High School Scheduling ProblemIEEE Region 8 Eurocon 2007 ConferencePoland
А parallel implementation of simulated annealing with a Бoltzmann synchronization function and its application to solve the traveling salesman problemIS2006Slovenia
Heuristic approaches and decisions in temporal and spatial scheduling using a Constraint Solving EngineITI2006Croatia
Folksonomy And Healthcare Social Networks – Perspectives In Macedonia,CIITMacedonia
System for Management,Visualization and Maintenance of Infrastructural ResourcesTELFOR-2010Serbia
3-Axial Accelerometers Activity Recognition ICT Innovations 2010Macedonia
Overview of the GUHA method as a data mining techniqueConference for Informatics and Information Technology, CIIT2010Macedonia
Application of the GUHA method in medical diagnosis Conference for Informatics and Information Technology, CIIT 2010Macedonia
An Application for Maintaining Optical NetworksICT-InnovationMacedonia
Using Web Servces in mobile medical applicationsETAI 2009R. of Macedonia
Disease Diagnosis Web ApplicationETAI 2009R. of Macedonia
Solving the High School Scheduling Problem Modelled with Constraints Satisfaction using Hybrid Heuristic Algorithmsbook Greedy Algorithms, Publisher: IN-TECH, ISBN 978-953-7619-27-5 
Multi-class Classification using Support Vector Machines in Binary Tree ArchitectureInternational Scientific Conference UNITECH`08, Proceedings Volume-I, ISSN 1313-230X, pp. 413-418Bulgaria
Rule Induction In Medical Data With Hybrid Heuristic AlgorithmsInformation Society 2008Slovenia
WiMAX Supported Telemedicine as Part of an Integrated System for E-Medicine30th International Conference on Information Technology InterfacesCroatia
Web Based PDA Enabled Medical Information System30th International Conference on Information Technology InterfacesCroatia
Integrated system for e-medicine in a developing information societyInformation Society 2007Slovenia
Тестирање на java апликации со junit и предикција на грешки со баесови мрежиETAI 2007R. of Macedonia
Video Content-Based Retrieval SystemIEEE Region 8 Eurocon 2007 Conference, pp. 978-983Poland
Improved Shot Boundary Detection AlgorithmProceedings of the 9th International Multiconference, Information Society - IS 2006Slovenia
The Adaptive Tabu Search and Its Application to the Quadratic Assignment ProblemProceedings of 9th International Multiconference - Information Society 2006Slovenia
А parallel implementation of simulated annealing with a Бoltzmann synchronization function and its application to solve the traveling salesman problemInformation Society S2006Slovenia
Constraints Modeling of the High School Scheduling ProblemEurocon 2005Serbia
Развој на кориснички интерфејс за апликација за Распоред на часови и негова оптимизацијаETAI 2005Macedonia
A Solution of N Queen Problem using a Constraint Solving Engine with Multiple Optimization AlgorithmsETAI 2005Macedonia
Virtual commnities for diabetes chronic disease healthcare, International Journal of Telemedicine and Applications, vol. 2011, Article ID 721654, 7 pages, 2011. doi:10.1155/2011/721654 
Combined Language Processing Methods and Mash-Up System for Improving Retrieval in Diabetes Related Patents, Multidisciplinary Information Retrieval, 7th Information Retrieval Facility Conference, IRFC 2014, SpringerDenmark
3d printing assistive devices, in print Springer, ELEMENT 2014, 6th International Conference on Mobile Networks and Management MONAMI, Germany
Cloud based assistive technologies and smart living environment system, in print Springer, ELEMENT 2014, 6th International Conference on Mobile Networks and Management MONAMI, Germany
Implementing continuous integration in a web based medical software, ICT Innovations 2014, Macedonia
Clustering of tweets from popular athletes, ICT Innovations 2014,  
Using social media to predict children disease occurrence, Proc. of the 7th IADIS International Conference Information Systems, Spain
Automated online playlist generation system, ICT Innovations 2013, Macedonia
Facebook апликација за информирање за настаните на образовни институцииThe 10th Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2013)Macedonia
An online playlist management system, The 10th Conference for Informatics and Information Technology Macedonia
SA Tabu Miner: A hybrid heuristic algorithm for rule induction, Journal Intelligent Decision Technologies IOS Press
Ontology supported patent search architecture with natural language analysis and fuzzy rules, ICT Innovations 2012,  
, Design optimization of distribution transformers based on Differential Evolution AlgorithmsICT Innovations 2012,  
Architecture of an electronic student services system and its implementationICT Innovations 2012Macedonia
Using hidden space in optimization of space utilization, ICT Innovations 2012, macedonia
Study of Social Networks and Their Impact on Patients and Health CareThe proceedings of the 3rd International Conference "Information Systems and Technology Innovations: their application in EconomyAlbania
User interface agile development and evaluation of the iKnow sтudent services system, The 9th Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2012) 
Implementation of electronic student services at UKIM, The 9th Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2012) 
Adaptive Anomaly-Based Intrusion Detection System, InfoTech 2011Bulgaria
Establishing A Pattern Of Normal Behavior For Protecting Web Applications, ETAI 2011, September 2011 
Folksonomy And Healthcare Social Networks – Perspectives In Macedonia, CIIT 2011, March 16-18, Molika, Bitola, R. of Macedonia
System for Management, Visualization and Maintenance of Infrastructural Resources18th Telecommunications Forum, TELFOR 2010Serbia
Име на проектотФинансирано од
Risk Assessment for Customs in Western BalkansFramework Program 6
COST action IC0602 management committee memberFramework Program 7
COST action IC1002 MUMIA management committee memberFramework Program 7
E-HFISN, E-Health applications using folksonomy and Internet social networksФЕИТ, Универзитетот Св Кирил и Методиј
Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information SystemTEMPUS
Наслов на книгатаИздавач
Компјутерски алаткиЕУРМ
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Algorithmic Decision TheoryWorkshop and Seminar, COST action IC0602ManchesterGreat Britain
ADT20091st International Conference On Algorithmic Decision TheoryVeniceItaly
25th Mini-Euro ConferenceUncertainty and Robustness in Planning And Desciosion MakingCoimbraPortugal
COMSOC-20103rd International Workshop on Computational Social ChoiceDusseldorfGermany
ICT ACT 2010ICT Innovations 2010OhridMacedonia
ICT Innovations Conference 2009 ICTI 2009 OhridMacedonia
Information Society 2007IS 2007LjubljanaSlovenia
ICT Innovations Conference 2010ICTI 2010OhridMacedonia
8th International Conference for Informatics and Information Technology 2011CIIT 2011BitolaMacedonia
National Conference ETAI 2005ETAI 2005OhridR. of Macedonia
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ieee.org/Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
http://ict-act.orgАсоцијација ИКТ–АКТ
http://www.etai.org.mkДруштво за електроника , телекомуникации, информатика и автоматика - ЕТАИ