Кадар

Prof-D-r-Katerina-Zdravkova

д-р Катерина Здравкова

  • Редовен професор
  • /
  • katerina.zdravkova@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1960 година во Скопје, каде што оформила основно и средно образование. На Математичкиот факултет се запишала во академската 1978/79 година Насоката математика и информатика ја завршила во 1983 година. Магистрирала на Електротехничкиот факултет во Скопје, на насоката за компјутерска техника и информатика (КТИ) под менторство на проф. д-р Драган Михајлов, во 1988 година, со одбрана на трудот “Алгоритми за генетски истражувања”. Докторирала на ПМФ во 1993 година, со одбрана на дисертацијата “Систем за машинско преведување, реализиран со помош на невронски мрежи”, под менторство на проф. д-р Душан Сурла од Уиверзитетот во Нови Сад. Во 1989 година била избрана за асистент, во 1994 за доцент, во јуни 1999 година за вонреден професор, а од 2004 година е редовен професор на ИИ при ПМФ. Во академската 1988/89, како стипендист на British Council, имала студиски престој на Cranfield Institute of Technology во Англија, летото 1990 година престојувала на Universite Stendhal и на Institute GETA во Гренобл, Франција. Во 1992 година ја посетувала школата Contemporary Topics in Computational Linguistics во Цигов Чарк, Бугарија. Во 2000, со Tempus IMG стипедија, кратко престојувала на University of Wolverhampton, School of Computing and Information Technology, Centre of Learning and Teaching и Delta Institute. Во рамките на Tempus JEP 13577/98, во 2000 година престојувала на University of Loughborough и University of Liecester, а во рамките на Phare во Центарот за отворено и далечинско учење на Open University во Лондон и во Milton Keynes. Во рамките на Tempus JEP 14440/99, во 2000 и 2001 година имала кратки престои на Aristotle University во Солун, а во 2003, со Tempus IMG03-FYR1007 престојувала во Љубљана, Словенија, на семинарот REGOC, во огранизација на IEEE. Последниве 5 години изведува/ла настава по 15 предмети на додипломските студии - по информатика: компјутерски апликации, програмски системи, учење со компјутер и примени, основи на вештачката интелигенција, филозофија на информатиката, учење со компјутер, дизајнирање на образовен софтвер, компјутерски системи во наставата; по хемија: вовед во информатиката и примена на компјутерите; по физика: информатика; по биологија: информатика за биолози; по биологија-хемија: математика со информатика; на Стоматолошкиот факултет: примена на компјутерите во стоматологијата и информатика. На постдипломските студии по информатика е задолжена за предметите: невронски мрежи, обработка на природните јазици, логичко програмирање, интерактивни мултимедиски системи за учење и софтверско инженерство. Од академската 2000/01 до 2004/05 година на постдипломските студии на Институтот за билогија ја изведувала наставата по примена на компјутерските пакети во биологијата. Од академската 2003/04 до 2005/06 година изведувала настава по информатика на постдипломските студии на Стоматолошкиот факултет. Здравкова била или е ментор на 3 докторски дисертации и на 1 магистерски труд. Објавила: 4 трудови во меѓународни списанија, 2 научни труда во домашно списание, 34 трудови во зборници од меѓународни научни собири и имала повеќе од 50 стручни презентации на меѓународни собири. Коавтор е на два средношколски учебника. Одржала 8 поканети предавања на меѓународни семинари и конференции. Д-р Здравкова е претставник на UNESCO Institute of Information Technology of Education (IITE) за Македонија и регионален координатор за Јужна Европа. Во рамките на UNESCO IITE, била национален координатор на два проекта. Исто така, таа е координатор на еден билатерален проект на МОН на Македонија, на два проекта на Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), на еден Темпус-проект и на еден NATO проект. Од 1999 година членува во Institute ofElectrical and Electronics Engineers (IEEE). Здравкова е член во програмските комитети на 4 меѓународни конференции. Таа е рецензент на Министерството за образование и наука на Македонија, на Министерството за наука на Хрватска, на две меѓународни списанија и на голем број конференции. Одликувана е со специјалното одликување на IEEE за исклучителен придонес.

Кадар

Prof-D-r-Katerina-Zdravkova

д-р Катерина Здравкова

  • Редовен професор
  • /
  • katerina.zdravkova@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
E-learning 2.0 and its implementationINFOtheca - Journal of Informatics and Librarianship, No. 2, Volume 11, pp. 3-19, ISSN 1450-9687Serbia
Evolution of Professional Ethics Courses from Web Supported Learning towards E-Learning 2.0Lecture Notes in Computer Science 5794, Springer 2009, pp. 657-663, ISBN 978-3-642-04635-3 
Создавање на компјутерски ресурски за македонскиот јазикМакедонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, pp. 153-174, Македонија
On-line bibliography of Macedonian LanguageContributions, Sec. Math. Sci, MANU, XXIX, 1-2, pp. 99-124, ISSN 0351-3246Macedonia
Bibliografia Jezyka Mecedonskiego OnlineZagadnienia informacji naukowej, NR 2 (90), Wydawnictwo SBP, PL ISSN: 0324-8194 , pp.41-53Poland
Classification of Urinary Calculi Using Feed-Forward Neural NetworksS. Afr. J. Chem., 59, 12–16South Africa
Information Retrieval using a. Macedonian Test Collection for Question AnsweringICT Innovations 2010 Springer ProceedingsMacedonia
Experience of Integrating Web 2.0 Technologies into Computer Ethics CoursesProceedings of the Seventh International Conference on Informatics and Information Technology, pp. 76- 80, ISBN 978-9989-668-88-3Macedonia
Experience with shared teaching materials for software engineering across countriesProceedings of Informatics Education Europe IVGermany
Resources for Machine Translation of the Macedonian, LanguageICT Innovations 2009 onlineMacedonia
Лексичка исправност на еден електронски корпус од текстови на македонски јазик на интернетРеферати на македонските слависти за XIV меѓународен славистички конгрес, академија на науките и уметностите, СкопјеMacedonia
Неколку примери за влијанието на медиумите врз јазикотЗборник на трудови од научниот собир „Културата и јазикот“, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, pp. 301-313, ISBN 978-9989-640-95-7Macedonia
Semi-automatic Learning of Two-Level Phonological Rules for Agentive NounProceedings of Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation, pp. 307-312, ISBN: 978-0-7695-3114-4England
Extraction of Macedonian Nominal DiminutivesHuman Language Technologies as a Challenge for Computer Science and LinguisticsPoland
Morphosyntactic Annotation of Macedonian Language using Support Vector Machines30Th Jubilee International Convention MIPRO 2007, pp. 172-177, ISBN 978-953-233-030-4Croatia
Derivation of Macedonian Verbal AdjectivesInternational Conference RANLP, Incoma, Ltd, IABN 978-954-91743-7-3, pp. 661-665Bulgaria
Learning rules for morphological analysis and synthesis of Macedonian nouns, adjectives and verbsProceedings of 5th Slovenian and 1st international Language Technologies Conference 2006 IS-LTS 2006, pp 140-145Slovenia
Development of Multilingual Dictionaries in Software Engineering and their Application2nd Balkan Conference in Informatics BCI2005, pp. 109-116Macedonia
Learning Rules for Morphological Analysis and Synthesis of Macedonian Nouns8th Multiconference Information Society 2005: Conference on Data Mining and Data Warehouses (SiKDD 2005), pp. 195-198Slovenia
Collaborative Development of a Joint Web-Based Software Engineering Course across CountriesProceedings of the 35th ASEE/IEEE Frontiers in Education, pp. S3H - 7, ISBN: 0-7803-9077-6USA
Име на проектотФинансирано од
Означување, анализа и обработка на македонско-словенечките јазични ресурсиМОН Македонија
Joint Ms.. Curriculum in Software EngineeringTempus
UNESCO IITE sub-regional project “Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge SocietyJapanese Funds-in-Trust for the Capacity-Building of Human Resources
Software Engineering Education and Reverse EngineeringDAAD
Implementation of Information and Communication Technology in Education: State-of-the-Art, Needs and PerspectivesUNESCO
Information System for Information Technology in EducationUNESCO
e-LearningМОН
Национална Контакт-Точка за Отворено и Далечинско ОбразованиеФаре мулти-државна програма за далечинско образование
Multext East 4Open Source
Software Engineering Education and Research CooperationDeutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD)
Joint Master Studies in Software EngineeringCentral European Initiative University Network
Trust Management systems in Network of NetworksNATO Programme: Security through Science Collaborative Linkage Grant
Joint Ms.. Curriculum in Software EngineeringТемпус CD_JEP_18055-2003
Gathering, Annotation and Analysis of Macedonian/ Slovene Language ResourcesMacedonian Ministry of Education and Science, Slovenian Ministry of Higher Education, Science and Technology
Information and Communication Technologies for the Development of Education and the Construction of a Knowledge SocietyUNESCO IITE sub-regional project / Japanese Funds-in-Trust for the Capacity-Building of Human Resources
Software Engineering Education and Reverse EngineeringDAAD through Stability Pact for South East Europe
Implementation of Information and Communication Technology in Education: State-of-the-Art, Needs and PerspectivesUNESCO Institute of Information Technology in Education, Moscow
Information System for Information Technology in EducationUNESCO Institute of Information Technology in Education, Moscow
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
 IEEE
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија
 IEEE
 IEEE
 IEEE