Кадар

д-р Коста Митрески

  • Редовен професор
  • /
  • kosta.mitreski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1957 година во Охрид. Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1981. Магистрирал на Институтот за компјутерска техника при Електротехничкиот факултет во 1994 год. а докторирал во 2002 год. Бил вработен во ЖТП Скопје како главен инженер од 1982 до 1987 година. На Електротехничкиот факултет во Скопје бил вработен како помлад асистент во 1987 год. Понатаму напредувал како асистент (1994), доцент (2003) и вонреден професор (2007). Во 2012 год е избран во Редовен Професор а во 2017 год. е реизбран. Моментално е одговорен за неколку предмети од додипломски студии и е координатор на магистерски студии од студиската програма Еко-информатика. Автор е на повеќе од 100 трудови публикувани во реномирани меѓународни научни списанија и зборници од конференции. Учесник е во повеќе од дваесетина апликативно истражувачки проекти и десетина билатерални и меѓународни проекти со повеќе универзитети од ЕУ и САД. Бил раководител и учесник на неколку ТЕМПУС проекти како и FP6 и FP7 проекти. Неговите истражувања се фокусирани во областите на еколошкото моделирање, просторно-временските и 3Д објекти и анализи, милтимедиските системи и интелигентните информациони системи.

Кадар

д-р Коста Митрески

  • Редовен професор
  • /
  • kosta.mitreski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...