Кадар

Doc-D-r-Marija-Mihova

д-р Марија Михова

  • Вонреден професор
  • /
  • marija.mihova@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена 1976 година во Штип. Основно и средно образование завршила во Штип. Добила повеќе награди на натпревари по математика и физика. Дипломирала во 1999 година на студиите по математика на ПМФ, а во 2004 година го одбранила магистерскиот труд на тема “Моделирање надежност на системи со повеќе состојби” и стекнала звање магистер по математички науки. За помлад асистент на ИИ била избрана во 2001 година, а во 2005 година за асистент. На Институтот за информатика држела вежби по предметите: множества, вектори и матрици, диференцијално сметање. интегрално сметање, математичка логика за информатичари, математика 1, дискретни структури и статистика. Држела вежби и по статистика 2 за студентите по математика, математички методи во хемија за студентите по хемија и статистика за студетите по географија. Главно подрачје на нејзин научен интерес е областа надежност на системите. Се интересира и за други подрачја од областа на веројатноста, статистиката, комбинаториката и др. Има објавено 30-тина трудови, а презентирала повеќе од 30 трудови на конференции и работилници. Учествувала во 3 научноистражувачки проекти и во 2 проекта за унапредување на образованието. Членува во Центарот за дигитизација на националното наследство на Македонија, како и во Друштвото на математичарите на Македонија и Друштвото на информатичарите на Македонија. Како активен член на Здружението на Информатичари, од 2001 година, учествувала во организацијата на повеќе регионални и државни натпревари по Информатика и Македонски Олимпијади по Информатика. Во моментов е член на Извршниот одбор на ЗИМ. Исто така била и во организациониот одбор на Балканската Олимпијада по Информатика во 2008 година. Била и лидер на Македонската екипа на две Балкански Олимпијади по информатика во 2008 и 2009 година. Таа е рецензент на учебникот за четврто одделение за основно образование. Марија била и член на Организициониот Одбор на Првата SEEDI Конференција DIGITAL (re-)DISCOVERY of CULTURE (PHYSICALITY OF SOUL) - Playing. Digital. Член е на програмски одбор на две научни конференции и уредник на зборник од трудови на една конференција.

Кадар

Doc-D-r-Marija-Mihova

д-р Марија Михова

  • Вонреден професор
  • /
  • marija.mihova@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Function for Solving and Plotting Equalities and Inequalities by Using MathematicaProceedings of International Congress MASSEE 2003Бугарија
The Mathematical Software Packages New Teaching Information Technologies of Mathematics for Computer ScienceWorkshops on Computer Science EducationСрбија и Црна Гора
Reliability functions for multi-state systems with equal graduate failuresFourth International Conference on Informatics and Information TechnologyР. Македонија
Algorithms for computing n-th derivative of composite functionsSeventh International Conference on Discrete Mathematics and ApplicationsБугарија
Multi-State Systems with Graduate Failure and Equal Transition IntensitiesMediterranean Journal of Mathematics. No. 1, Vol. 6 (2009),  pp. 61-73Switzerland
An algorithm for calculating multi-state network reliability with arbitrary capacities of the linksProceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference - Computer Science 2008, September 2008, Kavala, Greece Greece
Reliability Modelsof unrecoverable one component homogenous systems with graduate failuresProceedings of III congres of mathematicians of Macedonia, Struga, 493-502Macedonia
Minimal path and cut vectors of binary type multi-state monotone systemsMathematica Macedonica Vol.4(2006) 75-80Macedonia
M.Mihova, S. Markovski, “Statistical test for randomness of the sequence using random walk on thorus”Proceedings of the IV Congress of the Mathematicians of Republic of Macedonia, Struga 2008Macedonia
An Algorithm for generating Steiner Systems and Projective GeometryProceedings of the Fifth International Conference on Informatics and Information TechnologyMacedonia
Achievements and Results of CDNH MacedoniaReview of the National Center for Digitization, Faculty of Mathematics, Belgrade, 12/2008, ISSN 1820-0109 Serbia
Optimal improving of network reliability: Reliability of the improved networkProceedings of the IV Congress of the Mathematicians of Republic of Macedonia, Struga 2008, 247-257, Macedonia
Cryptographic Hash Function Edon-R',NIST call for SHA-3 hash function, 2008  
An explicit formula for computing the partition numbers p(n)Mathematica Balkanica, Vol. 22, 2008, Fasc. 1-2;Bulgaria
Infoboard for Ongoing II Teaching ActivitiesCD of extended abstracts of the 7th International Conference for Informatics and Information Technology Macedonia
An algorithm for calculating multi-state network reliability using minimal path vectorsProceedings of the Sixth International Conference on Informatics and Information Technology, Bitola 2008Macedonia
CDNH Portal Proceedings of the Sixth International Conference on Informatics and Information Technology, Bitola 2008, Macedonia
An Construction of Projective Planes Using Two Operation AlgebrasCD of extended abstracts of the 7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Minimal Cut Sets for Transportation SystemProceedings of the 7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Redizajn of the CDNH Portal Proceedings of the 7th International Conference for Informatics and Information Technology Macedonia
Analysis of an Algorithm for finding Minimal Cut Set for Undirected NetworkICT Innovations 2010, Web Proceedings, Macedonia
Cryptographic hash function Edon-R, Proceedings on the 1st International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN), 2009, IEEE,Norway
On some properties of Boolean matrices from Latin squaresProceedings on the 1st International Workshop on Security and Communication Networks (IWSCN), 2009, IEEENorway
Estimation of minimal path vectors of multi-state systems from failure dataICT Innovations 2011, SpringerMacedonia
Estimation of minimal path vectors of multi state two terminal networks with cycles controlMICOM 2009, Mathematica BalcanicaBulgaria
Име на проектотФинансирано од
Примена на случајните процеси во моделирање на системи за масовно опслужување и и решавање на проблеми од математичката статистикаМинистерство за наука
Innovation of Computer Science Curriculum in Higher EducationTempus
Развој и примена на математички модели и статистички методи во истражувања од областа на природните и општествените наукиМИнистерство за образование и наука
Центар за дигитизација на националното наследство при Институтот за информатика ИИ, МОН, МК, ЦЕИ, ...
MathIND EU
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
International Congress of MASSEEInternational Congress of MASSEEБоровецБугарија
CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIACONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIAСтругаМакедонија
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
Workshop on Lab Practicing in Computer Science EducationWorkshop on Lab Practicing in Computer Science EducationNisYugoslavia
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
International Conference on Discrete Mathematics and ApplicationsInternational Conference on Discrete Mathematics and ApplicationsБанскоБугарија
8th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2011BitolaMacedonia
7th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2010BitolaMacedonia
6th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2008BitolaMacedonia
Education of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsОхридМакедонија
5th International Conference for Informatics and Information TechnologyCIIT 2007BitolaMacedonia
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITBitolaR. Macedonia
Digital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital-Digital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital-ОхридМакедонија
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
Education of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsОхридМакедонија
MASSEE International Congress on MathematicsMICOMOhridRepublic of Macedonia
Mathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi CuponaMathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi CuponaOhridMacedonia
Mathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFEMathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFEOhridMacedonia
IV CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIAIV CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIAStrugaMacedonia
Fourth International Bulgarian-Greek Conference, Computer Science'2008Fourth International Bulgarian-Greek Conference, Computer Science'2008KavalaGreece
The fourth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritageSEEDIBelgradeSerbia
II MASSEE International Congress on Mathematics MIOCOM-2006MIOCOMCyprusCyprus
Security and Communication Networks (IWSCN), 2010 2nd International Workshop on IWSCN Norway
ICT Innovations Conference 2011ICTI 2011СкопјеМакедонија
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Center for Digitization of National HeritageDigital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital- 
Reliability functions for multi-state systems with equal graduate failuresConference on Informatics and Information Technology 
The Mathematical Software Packages-New Teaching Information Technologies of Mathematics for Computer Sciences Workshop on Lab Practicing in Computer Science Education 
Solutions of linear type equalities and inequalities by using MathematicaConference on Informatics and Information Technology 
An exact formula for computing the partition numbers p(n)CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIA 
Reliability models of unrecoverable one-component homogenous systems with graduate failuresCONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIA 
An Iterative algorithm for n-th Derivative of a Composite FunctionInternational Conference on Discrete Mathematics and Applications 
Function for Solving and Plotting Equalities and Inequalities by Using MathematicaInternational Congress MASSEE, Боровец, Бугаријанаучна
Mathematica in the educational process at the institute of informaticsПролетна средба на SCOPES  
Estimating the reliability of unrecoverable one-component homogous systems with graduate failuresMASSEE International Congress on Mathematics MIOCOM-2006,научна
Multistate systems with graduate failures and equal transition intensitiesXII-th International Summer Conference on Probability and Statistics во Созопол, Бугаријанаучна
Random walk of torusXII-th International Summer Conference on Probability and Statistics во Созопол, Бугарија, научна
Reliability of k of n multi-state system with standby componentsNew trends in Mathematics and Informaticsнаучна
Achievements and Results of CDNH MacedoniaNove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne bastine 
An algorithm for calculating multi-state network reliability using minimal path vectorsInformation Days on Advanced Computing 
An Algorithm for Calculating Multi-State Network Reliability with Arbitrary Capacities of the LinksFourth International Bulgarian-Greek Conference, Computer Science 
A Recursive Algorithm for Finding Minimal Cut Set for Undirected NetworkMathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi Cuponaнаучна
Analysis of an Algorithm for ?nding Minimal Cut Set for Directed NetworkMathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi Cupona 
Multi-state two terminal network reliability estimation using minimal path vectors of the sub networksMathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFE 
Directory search of digitized content: an implement solutionThe fourth SEEDI International Conference: Digitization of cultural and scientific heritage 
Reliability estimation of unrecoverable one-component homogenous systems with graduate failureMathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFE 
An algorithm for calculating multi-state network reliability using minimal path vectorsSixth International Conference on Informatics and Information Technology 
Enrichments of the portal of CDNHSixth International Conference on Informatics and Information Technology 
Estimation of minimal path vectors of multi state two terminal networks with cycles controlMASSEE, International Congress on Mathematics, MICOM 2009 
Optimal improving of network reliability: Reliability of the improved networkIV Congress of the Mathematicians of Republic of Macedonia 
Cryptographic hash function Edon-R?Security and Communication Networks (IWSCN), 2009 1nd International Workshop on  
On some properties of Boolean matrices from Latin squaresSecurity and Communication Networks (IWSCN), 2009 1st International Workshop on  
Estimation of minimal path vectors of multi-state systems from failure dataICT Innovations 2011International
ПрестојДржаваЦел
Graph Theory in Chemistry and EngineeringСрбија и Црна гора 
Wavelet Anajysis and Signal ProcesingР.Бугарија 
Probabilistic models in Mathematical Biology and Bioinformatics,Macedonia 
студиски престој во БАНБугарија 
Random processes and Reliability TheoryMacedonia 
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија
 Центар за дигитизација на национално наследство