Кадар

Prof-D-r-Marjan-Gusev

д-р Марјан Гушев

  • Редовен професор
  • /
  • marjan.gushev@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1961 година во Гевгелија. Основното и средното образование во Математичката гимназија “Георги Димитров” го завршил како првенец во генерацијата, со многу освоени први места и награди на градските, републичките и сојузните натпревари по математика и физика. На Електротехничкиот факултет во Скопје, насока компјутерска техника и информатика, дипломирал во 1985 година како првенец во генерацијата. Магистерскиот труд со наслов “Алгоритми за паралелни процесорски полиња”, изработен под менторство на проф. д-р. А. Грнаров, го одбранил на Електротехничкиот факултет во 1989 година Докторската дисертација со наслов “Processor array implementations of systems of affine recurrence equations in digital signal processing”, изработена под менторство на проф. д-р. Ј. Тасич и проф. д-р. Д. Ј. Еванс, ја одбранил на Универзитетот во Љубљана, Словенија, во 1992 година Во периодот 1991-1992 година престојувал на специјализација во Loughborough University of Technology, Велика Британија. По завршувањето на студиите се вработил во Рударскиот институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 1988 година бил избран за помлад асистент на ИИ при ПМФ, во 1990 година за асистент, во 1993 година за доцент, во 1998 година за вонреден професор, а од 2003 година е редовен професор. Во периодот 1993/1995 година и во академската 1998-1999 година бил раководител на Компјутерскиот центар при ИИ, а во два мандата шеф на ИИ. Како асистент и наставник изведувал настава по бројни предмети за студентите по информатика и на другите студиски групи на ПМФ. На постдипломските студии на ИИ бил и е ментор на неколку магистранди и докторанди. Автор е или коавтор на 12 книги, на 124 публикации во списанија и на 17 софтверски апликации. На покана, држел предавања на универзитетите во: Белград, Љубљана, Ниш, Loughborough, Washington D.C. и Хаген-Германија. Д-р Гушев има развиено богата научноистражувачка дејност во областите: е-бизнис и интернет-технологии, мобилни и безжични апликации, алгоритми и паралелизам, процесорски полиња, архитектура на компјутери и компјутерски мрежи. Тој е автор или коавтор на 42 труда, повеќето објавени во меѓународни научни списанија. Потоа, 68 статии, со наслови зад кои стои неговото име, се печатени во зборници на трудови од меѓународни научни конференции одржани во Македонија, Србија, Хрватска, Словенија, Грција, Данска, Велика Британија, Германија, Италија и САД. На 48 конференции имал презентации. Во периодот 1990-2005 д-р Гушев бил раководител на 12 научни проекти. Во тек е реализација на уште 7 проекти под негово раководство. Член е на повеќе професионални организации и тела, консултант за информатичка технологија на министерства и на владини комисии, член во тимот за изработка на национална IT стратегија, на академски и на други институции, претседател на Советот на IT експерти при МАСИТ. Има резлизирано 11 апликации за разни корисници. Бил организатор на 4 семинари, на 5 работилници и на 4 конференции од меѓународен карактер. Тој е иницијатор, организатор и раководител на лабораториите за: безжични апликации, нови иновативни технологии, паралелно процесирање. Директор е на регионалната CISCO академија, Microsoft-академијата и на Тест-центарот за Pearson-Vue сертификати.

Кадар

Prof-D-r-Marjan-Gusev

д-р Марјан Гушев

  • Редовен професор
  • /
  • marjan.gushev@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
New Analytical Model of Value PredictionProceedings of 8th ICC CSCC Int. Conf. of Computers, on CSCC Circuit Systems, Communication and ComputersGreece
Grid Communication SimulatorProceedings of Workshops on Computer Science Education, ISBN 86-80135-80-1 
N-tier E-deposit Infrastructure at UniversityProceedings of the 36th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2002Yugoslavia
E-Deposit in Academic UseProceedings of the 24th International Conference ITI 2002Croatia
Multimedia Messaging Service - A Tool for New Kind of MessagingProceedings of 1st Conference for Mathematics and Informatics in Industry, MII 2003Greece
E-Commerce for StudentsProceedings of the 6th Multi Conference SCI 2002Florida, USA
Microcontroler Lab PracticingProceedings of Workshops on Computer Science Education, ISBN 86-80135-80-1 
Име на проектотФинансирано од
SNSF ProjectIntensivation of Computation Sciences in Engineering in Bulgaria and Macedonia
Innovation of Computer Science Curriculum in Higher EducationTempus
Administration et gestion des universites dans l'Ancienne Republique yougoslave de MacedoineTEMPUS
Implementing Modules and ECTS for Computer StudiesTempus
Distributed Information Technologies New Curricula and Flexible EducationTempus
Programming Models for Parallel ProcessingMinistry of Science
Memory aspects of ILPMinistry of Science
Parallel Architectures and AlgorithmsMinistry of Science
MARNET - Project for Macedonian Academic and Research NetworkMinistry of Science
Information System for the Faculty of Natural Sciences and MathematicsMinistry of Science
Management and (e)Business Education in Computer StudiesTempus
Наслов на книгатаИздавач
Wireless and Mobile TechnologiesИнститут за Информатика,ПМФ,Скопје
Proceedings of the 3rd Conference on Informatics and Information TechnologyИнститут за Информатика, ПМФ, Скопје
e-Bussines and Mobile Internet TechnologiesИнститут за Информатика, ПМФ, Скопје
Информатичка технологија за 1-ва година средно образование 
Информатичка технологија за 2-ра година средно образование 
Информатика за студенти 
Концепти за Интернет 
Современи компјутерски системи 
Proceedings of the 2nd Conference on Informatics and Information TechnologyИнститут за Информатика, ПМФ, Скопје
Simulation of the matrix multiplication systolic algorithm using occam and transputer arrayLoughborough University of Technology, PARC, Dept. of Computer Studies
Some nonlinear transformations of the matrix multiplication algorithm Loughborough University of Technology, PARC, Dept. of Computer Studies
Systolic array for conjugate gradient methodLoughborough University of Technology, PARC, Dept. of Computer Studies
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Education of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsОхридМакедонија
DEKUS 2002DEKUSОхридМакедонија
Workshop on Lab Practicing in Computer Science EducationWorkshop on Lab Practicing in Computer Science EducationNisYugoslavia
DECUS 2004DECUSОхридМакедонија
2nd Balcan Conference in InformaticsBCI 2005ОхридМакедонија
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Electronic Testing SystemEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and Needs 
Computer Networks Lab Practicing with the NS simulatorWorkshop on Lab Practicing in Computer Science Education 
E-Model for Local GovernanceDECUS 2004 
TCP кај мобилни комуникацииDEKUS 2002 
Transforming sequential algorithms to parallel processor arrays2nd Balcan Conference in Informatics 
ПрестојДржаваЦел
Algorithms for Processor Arrays, Faculty of Electronic EngineeringМакедонија 
Fast Systolic Designs, University of FloridaUSA 
Advanced Algorithm Mapping Techniques, George Washington UniversitуUSA 
Advanced Algorithm Design,Loughborough University of TechnologyUK 
eGovernment Priorities in EuropeМакедонијаPriorities foe ICT strategy
VLSI Array Processors, Faculty of Natural SciencesМакедонија 
Wireless Application Development ProjectМакедонија1st SEEITA Conf, MASIT
Nomad republicМакедонијаDEKUS Conference
Parallelism on Low Granularity LevelМакедонијаWorkshop on Parallel Processing, SCOPES
New trends in Internet Technologies and Mobile ComputingМакедонија2nd Conference on Informatics and Information Technology
Performance evaluation of branch and value prediction using discrete-event simulation of fluid stochastic petri netsМакедонија2nd Conference on Informatics and Information Technology
Exploring the register renaming design space using the supersim simulatorМакедонија 2nd Conference on Informatics and Information Technology
eLearning realised by eTestingМакедонија2nd Conference on Informatics and Information Technology
Computer based testing - A tool for efficient learningSrbijaSEE Workshop Computation Intelligence and Information Technologies
Tools for digital ageМакедонијаSEE Conference on Digital Economy
New frontiers for testing in e-EducationItalySSGRR Advances in Infrastructure for Electronic Bussiness, Science and Education
Electronic Testing SystemМакедонија36th Scientific Conference on Energetic and Information Systems and Technologies
Modeling the dynamic behavior of and ILP processorCroatiaProceedings ITI-2001
EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing)МакедонијаDEKUS Conference
ILP processors and their futureBulgariaXXXV nauchna sesija "Komunkacionni, elektronni I kompjutyrni sistemi 2000"
Dependence Elimination TechniquesМакедонијаDEKUS Conference, Ohrid
E-Commerce, a big step towards E-BussinessМакедонија2nd SEETI conf on Commerce