Кадар

д-р Невена Ацковска

  • Вонреден професор
  • /
  • nevena.ackovska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена e 1975 година во Скопје. Основно и средно училиште завршила во Скопје. Во текот на образованието била добитник на повеќе награди и признанија на регионални и на републички натпревари по биологија и математика. Студиите по компјутерска техника, информатика и автоматика на Електротехничкиот факултет во Скопје ги започнала во учебната 1994/1995 година Академската 1995 година ја следела на Univerity of Massachussetts, Amherst, MA, USA, каде што била на листата на најдобрите студенти. Дипломирала во 2000 година на Електротехничкиот факултет во Скопје со среден успех 9,52. Во 2000 година била примена за демонстратор, во 2001 година е избрана за помлад асистент, а во 2004 година за асистент во Заводот за програмско инженерство на ИИ при ПМФ. Во 2003 година ги завршила постдипломските студии по информатика на ПМФ од областа на вештачките интелигентни системи, со одбрана на магистерскиот труд под наслов “Информациони и управувачки процеси во биолошка клетка”. Се стекнала со степенот доктор на информатички науки во 2008 година со одбрана на докторската дисертација под наслов „Системски софтвер на минимални биолошки системи“. Во 2009 година е избрана за доцент на Институтот за информатика при ПМФ. Држела вежби по десетина предмети за студентите по информатика, а изведувала вежби и за студентите по хемија и математика при ПМФ, на Земјоделскиот факултет во Скопје, како и на Полициската Академија и Универзитетот Американ Колеџ во Скопје. Тековно држи предавања по 7 предмети на Институтот за Информатика на додипломските студии, како и 3 предмети на постдипломските студии. Била соработник во реализацијата на 6 научни проекти. Учествувала на повеќе специјализирачки интернационални школи и курсеви во САД, Германија, Бугарија, Велика Британија и Македонија. Автор е на повеќе од 40 труда, од кои 2 се објавени во списанија, 2 во поглавја од книги а останатите во зборници на трудови од меѓународни или домашни научни конференции. Коавтор е на 2 учебни помагала и еден учебник за програмирање за студентите од информатичките факултети, како и еден учебник по информатика за основното образование. Организатор е на 5 конференции и 2 работлници, а уредник е и на еден зборник на трудови. Нејзини области на истражување се биоинформатиката, роботиката и интелигентните суштества (природни и вештачки). Член е на: IEEE, Здружението на информатичари на Македонија, Центарот за дигитизација на националното наследство при ИИ и Здружението за заштита на децата во Македонија (секретар за меѓународни односи, 1996-1997).

Кадар

д-р Невена Ацковска

  • Вонреден професор
  • /
  • nevena.ackovska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Artificial Chromosomes as Genetic Disks: A Systems Software Metaphor for Genetic EngineeringIEEE SoutheastCon2010NC, USA
Biped Robots: From Inverted Pendulum to Programming 12dof Dancing PosturesProc. Seventh International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
Redesign Of The CDNH PortalProc. Seventh International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
Ciit 2010 Web ApplicationProc. Seventh International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
Data Driven Intelligent SystemsICT Innovations 2010 Macedonia
Information/Material Processing Synergy: Flexible Manufacturing and Operating System Metaphor for a Biological CellICT Innovations 2009, Springer LNS Macedonia
A Different Approach to Information Technology - Teaching the Intelligent Systems Coursechapter in Technology, Education and Development 
’Intelligent Systems’ – The CourseProc. Sixt International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
CDNH PortalProc. Sixt International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
File System Concepts in minimal biological systemsProc. Sixt International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
New Support Vector Machine-based approach over DNA chip data”Proc. Innovations ‘08United Arab Emirates
Achievements and Results of Center for Digitization of the National Heritage of MacedoniaReview of the National Center for DigitizationSerbia
Educational Aspects of Digitization of National HeritageReview of the National Center for DigitizationSerbia
Cell Operating system and its Compilation ProcessesProc. Fifth International Conference for Informatics and Information TechnologiesMacedonia
Next Generation Operating Systems: A Biologically Inspired FutureProc. 2nd Annual IEEE Systems ConferenceCanada
Real-Time Systems – Biologically Inspired FutureJournal of Computers, Vol. 3, No. 3, Academy Publisher 
Evolving an emotion-based neural control architectureProc. IEEE Southeastcon 2008Al, USA
Intelligent Systems for computer science studentsProc. INTED 2008 - International Technology, Education and Development ConferenceSpain
Cytogenesis of a Neural Cell -Phenomics of Emotion-Based Neural ControlProc. 11th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume IVFl, USA
A New Frontier for Real-Time Systems – Lessons From Molecular BiologyProc. IEEE SoutheastCon 2007 Linking Future with PastVA, USA
Криптографски аспекти за безбедна комуникацијаГодишник на Полициската Академија, (2) 3Macedonia
Softvare for digitization of ancient glagolic handwritten manuscriptsBook of extended Abstracts of the First SEEDI ConferenceMacedonia
Pilot Projects in Armenia and MacedoniaTechnical Report, Information and Communication Division, Department of Information Technology and MediaSweden
Teaching Bioinformatics to Computer Science StudentsProceedings of IEEE EUROCON 2005 – The International Conference on “Computer as a ToolSerbia
Production Systems of the Biological CellProc. Fourth International Conference on Informatics and Information TechnologyMacedonia
Distance Learning RoboticsProceedings of Workshops on Computer Science Education 
Closed Loop DNA Operating System MigrationProceedings of the Seventh World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 8 Fl, USA
Push TechnologyWireless and Mobile TechnologiesMacedonia
Distributed Interactive Robotics Classroomin Optoelectronic Information – Power Technologies, No. 2(4)Ukraine
Simulation of Module – Based digital Networks Using Object Oriented Programming”Chapter 2 in Recent Advances in Java Technology: Theory, application, ImplementationUK
Internet – Based Robot ControlProc. Third International Conference on Informatics and Information TechnologyMacedonia
Internet – Education - RoboticsProc. Third International Conference Internet – Education – Science IES – 2002Ukraine
Digital Chips Network Simulation Using Object Oriented ProgrammingProc. Inaugural Conference on the Principles and Practice of Programming in Java 
Minimal Cognition Systems – Current metaphorsProc. Sixth International Conference on Cognitive and Neural SystemsMA, USA
Biological Cell and its System SoftwareProc. Second International Conference on Informatics and Information TechnologyMacedonia
DNA as a Real Time Database Operating SystemProceedings of the Fifth World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 15Fl, USA
Emotion learning: An approach toward self - supervised learning systemsProc. Fifth International Conference on Cognitive and Neural SystemsMA, USA
Cyber Case: An Internet based tool for support of team analysis of neuromuscular structuresEMG Net Final Report: The Multifunctional Platform for EMG Studies – Part I 
Pregnancy EMG: A smooth muscle EMG studyEMG Net Final Report: The Multifunctional Platform for EMG Studies – Part I 
An Internet server for EMG-based analysis of neuro-muscular structuresApplication of Advanced Information Technologies to MedicineBulgaria
A WEB-based tool for collection and analysis of EMG dataProceedings of the Second International Conference “Internet, Education, ScienceUkraine
Име на проектотФинансирано од
ICT4ICTSPIDER Centre
Информациски систем во Биро за развој на образованиеМинистерство за образование и наука на РМ
Ericsson Wireless Application Development LaboratoryEricsson
Математички модели за препознавање на облициМинистерство за образование и наука на РМ
WEB базиран систем за аквизиција и евалуација на резултати од EMG мерења EMGNet – Copernicus
Innovation of Computer Science Curriculum in higher EducationTempus
Software Engineering – Education in Computer Science and Informatics, Research Collaboration, Java programmingDAAD
Centre of Excellence for Applications of Mathematics, Learning theoryDAAD
Наслов на книгатаИздавач
Информатика, учебник за VIII одделениеГоцмар
Збирка Алгоритми и Програми, за студентите по информатикаГоцмар
Основи на програмирање - С++ГОЦМАР
Збирка алгоритми и програми – С++ГОЦМАР
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Artificial Chromosomes as Genetic Disks: A Systems Software Metaphor for Genetic EngineeringIEEE SoutheastCon2010CharlotteNC, USA
Biped Robots: From Inverted Pendulum to Programming 12dof Dancing PosturesSeventh International Conference for Informatics and Information TechnologiesBitolaМакедонија
Information/Material Processing Synergy: Flexible Manufacturing and Operating System Metaphor for a Biological CellICT Innovations 2009OhridMacedonia
File System Concepts in minimal biological systemsSixt International Conference for Informatics and Information TechnologiesBitolaMacedonia
Achievements and Results of Center for Digitization of the National Heritage of MacedoniaNational Center for DigitizationBelgradeSerbia
Cell Operating system and its Compilation ProcessesProc. Fifth International Conference for Informatics and Information TechnologiesBitolaMacedonia
Next Generation Operating Systems: A Biologically Inspired Future2nd Annual IEEE Systems ConferenceMontrealCanada
Evolving an emotion-based neural control architectureIEEE Southeastcon 2008HuntsvilleAL, USA
Cytogenesis of a Neural Cell -Phenomics of Emotion-Based Neural Control11th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume IVOrlandoFL, USA
A New Frontier for Real-Time Systems – Lessons From Molecular BiologyIEEE SoutheastCon 2007 Linking Future with PastRichmondVA, USA
Softvare for digitization of ancient glagolic handwritten manuscriptsFirst SEEDI ConferenceOhridMacedonia
Teaching Bioinformatics to Computer Science StudentsIEEE EUROCON 2005 – The International Conference on “Computer as a ToolBelgradeSerbia
Production Systems of the Biological CellFourth International Conference on Informatics and Information TechnologyBitolaMacedonia
Distance Learning RoboticsWorkshops on Computer Science Education  
Closed Loop DNA Operating System Migration Seventh World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 8 OrlandoFL, USA
Push TechnologyWireless and Mobile TechnologiesSkopjeMacedonia
Minimal Cognition Systems – Current metaphorsSixth International Conference on Cognitive and Neural SystemsBostonMA, USA
Biological Cell and its System SoftwareSecond International Conference on Informatics and Information TechnologyBitolaMacedonia
DNA as a Real Time Database Operating SystemProceedings of the Fifth World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 15OrlandoFL, USA
Emotion learning: An approach toward self - supervised learning systemsFifth International Conference on Cognitive and Neural SystemsBostonMA, USA
From Classical to Bio-nano RobotsRoboMac2010SkopjeMacedonia
Biological Operating SystemsTEDxSkopjeSkopjeMacedonia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Artificial Chromosomes as Genetic Disks: A Systems Software Metaphor for Genetic EngineeringIEEE SoutheastCon2010научна
Biped Robots: From Inverted Pendulum to Programming 12dof Dancing PosturesSeventh International Conference for Informatics and Information Technologiesнаучна
Information/Material Processing Synergy: Flexible Manufacturing and Operating System Metaphor for a Biological CellICT Innovations 2009научна
File System Concepts in minimal biological systemsSixt International Conference for Informatics and Information Technologiesнаучна
Achievements and Results of Center for Digitization of the National Heritage of MacedoniaNational Center for Digitizationнаучна
Cell Operating system and its Compilation ProcessesProc. Fifth International Conference for Informatics and Information Technologiesнаучна
Next Generation Operating Systems: A Biologically Inspired Future2nd Annual IEEE Systems Conferenceнаучна
Evolving an emotion-based neural control architectureIEEE Southeastcon 2008научна
Cytogenesis of a Neural Cell -Phenomics of Emotion-Based Neural Control11th Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Volume IVнаучна
A New Frontier for Real-Time Systems – Lessons From Molecular BiologyIEEE SoutheastCon 2007 Linking Future with Pastнаучна
Softvare for digitization of ancient glagolic handwritten manuscriptsFirst SEEDI Conferenceнаучна
Teaching Bioinformatics to Computer Science StudentsIEEE EUROCON 2005 – The International Conference on “Computer as a Toolнаучна
Production Systems of the Biological CellFourth International Conference on Informatics and Information Technologyнаучна
Distance Learning RoboticsWorkshops on Computer Science Educationнаучна
Closed Loop DNA Operating System Migration Seventh World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 8 научна
Push TechnologyWireless and Mobile Technologiesнаучна
Minimal Cognition Systems – Current metaphorsSixth International Conference on Cognitive and Neural Systemsнаучна
Biological Cell and its System SoftwareSecond International Conference on Informatics and Information Technologyнаучна
DNA as a Real Time Database Operating SystemProceedings of the Fifth World Multiconference on Systemics, Cybernetics, and Informatics, Vol 15научна
Emotion learning: An approach toward self - supervised learning systemsFifth International Conference on Cognitive and Neural Systemsнаучна
From Classical to Bio-nano RobotsRoboMac2010 
Biological Operating SystemsTEDxSkopje 
Назив на семинаротДатумМесто на одржувањеВо својство на
DAAD course on Mathematical Aproaches to Learning10/30/2010Ohrid 
Neuroscience Research Day2007Charleston, SC, USA 
DAAD course on Neural Networks” 2004Sofia, Bulgaria 
DAAD, “Probabilistic models in Mathematical Biology and Bioinformatics2004Bitola 
Работилница за Едукација на информатичари и индустриски математичари - нови предизвици и потреби36987Ohrid 
Прва работилница на Лабораторијата за безжични технологии37411Skopje 
Втора работилница на Лабораторијата за безжични технологии37504Ohrid 
ПрестојДржаваЦел
Visit to University of Dortmund Germanyretraining
Visit to Laboratory of Intelligent SystemsSC, USAbiology systems study
Visit to Medical UniversitySC, USAbioengineering laboratory visit
Visit to Laboratory of Robotics, Artificial Intelligence and BiocyberneticsSC, USAartificial systems study
Visit to Laboratory of Robotics, Artificial Intelligence and BiocyberneticsSC, USAartificial systems study
Visit to Laboratory of NeurosciencesSC, USAliving systems neural study
Visit to South Carolina State UniversitySC, USAcourse in Software Engineering
Visit to South Carolina State UniversitySC, USAcourse in Special Topics in Computer Science: Biocomputing and Bioinformatics
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://www.ieee.orgIEEE
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија
 Центар за дигитизација на национално наследство