Кадар

м-р Петре Ламески

  • Асистент
  • /
  • petre.lameski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1985 година во Кавадарци. Во 2008 година дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Магистрирал на истиот факултет во 2010 година, со магистерска теза од областа на роботиката. Во текот на студирањето бил редовно на градуван за успешните студии. Од 2008 година работи на Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје како демонстратор. Неговите наставни обврски опфаќаат изведување вежби по предмети од областа на роботика, дистрибуирани компјутерски системи, вештачка интелигенција, алгоритми за анализа на податоци, информациони системи и мобилни информациони системи. Области од научно-истражувачки интерес му се машинска интелигенција и учење, интелигентни мобилни роботи, анализа на временски серии на податоци и когнитивни системи.

Кадар

м-р Петре Ламески

  • Асистент
  • /
  • petre.lameski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Weight of evidence as a tool for attribute transformation in the preprocessing stage of supervised learning algorithmsProceedings of the International Joint Conference on Neural Networks 2011 (IJCNN 2011), IEEE, accepted paper, pending for publicationUSA
Learning and position estimation of a mobile robot in an indoor environment using FuzzyART neural networkIEEE/ASME Int. Conf. on Advanced Intelligent MechatronicsSingapore
Position Estimation of Mobile Robots Using Unsupervised Learning AlgorithmsICT Innovations 2009, Part 2, Pages 95-103Macedonia
Mobile Robot Environment Learning and Localization Using Active Perception, Communications in Computer and Information Science1, Volume 83, ICT Innovations 2010, Part 2, Pages 236-244Macedonia
ПрестојДржаваЦел
Robotic summer school 2012 (RISS 2010)Croatia 
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
 IEEE
http://www.ict-act.orgICT-ACT