Кадар

м-р Ристе Стојанов

  • Асистент
  • /
  • riste.stojanov@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1985 година во Штип. Дипломирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во 2008 година, на насоката информатика и компјутерско инженерство. Магистрирал на истиот факултет во 2010 година, со магистерска теза од областа на семантички веб технологии. Дисертацијата на тема: Систем за авторизација кај SPARQL протоколот со користење на дистривуирани кориснички атрибути ја одбранил на 23 април 2018 година. Во текот на факултетското образование редовно бил наградуван за успешните студии. 
Првото работно искуство му било во дооел “Генреп” од 2008 година. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје почнал да работи од 2009 година како демонстратор. Неговите наставни обврски опфаќаат изведување вежби по предмети од областа на системски софтвер, веб програмирање и системски софтвер. Во рамките на досегашната научно-истражувачка работа има објавено десетици научно-истражувачки трудови. Коавтор е на една книга. Полињата на научно-истражувачки интерес вклучуваат шеми за дизајн, семантички веб, паралелно процесирање, дистрибуирани системи, компјутерски мрежи, обработка на неструктурирани податоци и дистрибуирани системи.

Кадар

м-р Ристе Стојанов

  • Асистент
  • /
  • riste.stojanov@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Text Classification Using Semantic NetworksProceedings, CIIT 2011Macedonia
HDL IP Cores Search Engine based on Semantic Web TechnologiesICT Innovations 2010-Springer (Book),Macedonia
A Knowledgebase Editor Using Semantic Web Technologies7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Semantic Annotation of Web Services, 7th International Conference for Informatics and Information Technology7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Use of Semantic Web Technologies in Knowledge Management7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
An Application For Semantic Annotation Of Web Services7th International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Use of Semantic Web Technologies for Meeting Management Software DevelopmentICT Innovations 2009-Springer (Book)Macedonia
Facelets architecture for GUI independenceICT Innovations 2009Macedonia
Evaluation of the Google Similarity Distance Method for word categorizationICT Innovations 2009Macedonia
Rich Client Grid System Architecture Using Web TechnologiesProceedings, ETAI 2009Macedonia
Име на проектотФинансирано од
System on Chip DesignTempus JEP-41107-2006