Кадар

д-р Слободан Калајџиски

  • Вонреден професор
  • /
  • slobodan.kalajdziski@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1976 година во Охрид. Дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 2000 и 2004, соодветно. Докторирал на Факултетот за електротехника и информациски технологии во 2008 година. Првото работно искуство го имал во Неоком А.Д. во 2000 година, каде работел на позициите софтверски архитект, проект менаџер и програмер. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Електротехничкиот факултет во Скопје работи од 2000 година како демонстратор. Звањата помлад асистент и асистент ги стекнал во 2003 и 2005 година, соодветно. Во 2008 година бил избран во звањето доцент. Како асистент бил вклучен во одржувањето настава по предмети од областа на програмски јазици, структури и бази на податоци, структурирано програмирање, објектно ориентирано програмирање, објектно ориентирани системи, бази на податоци, објектно ориентирана анализа и дизајн и информациони системи. Како доцент одржува настава по предмети од областа на објектно ориентирани системи, бази на податоци 2, објектно ориентирана анализа и дизајн и информациони системи. Координатор е на магистерските студиски програми Содржинско базирано пребарување и Интелигентни информациони системи, каде одржува настава на дел од предметите покриени со овие студиски програми. Автор е на триесетина научни трудови објавени на меѓународни и домашни конференции и списанија. Учествувал во 8 научно-истражувачки проекти. Полињата на научно-истражувачки интерес вклучуваат биоинформатика, системска биологија, откривање на знаење во податоци, податочно рударење, податочни складишта, бази на податоци, анализа и дизајн на информациони системи.

Кадар

д-р Слободан Калајџиски

  • Вонреден професор
  • /
  • slobodan.kalajdziski@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Probabilistic Predictions of Ensemble of Classifiers Combined with Dynamically Weighted Majority VoteProceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and ApplicationsAustria
Hierarchical Protein Classification based on Gene Ontology and Decision TreesProceedings of ICT Innovations 2010Macedonia
Accessing the Performance of Assembly Tools on Simulated Sequencing Data and Their Sensitivity to GC ContentProceedings of ICT Innovations 2010Macedonia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
Probabilistic Predictions of Ensemble of Classifiers Combined with Dynamically Weighted Majority VoteProceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence and ApplicationsAustria
Hierarchical Protein Classification based on Gene Ontology and Decision TreesProceedings of ICT Innovations 2010Macedonia
Accessing the Performance of Assembly Tools on Simulated Sequencing Data and Their Sensitivity to GC ContentProceedings of ICT Innovations 2010Macedonia
A System for Protein Classification Based on Protein 3D Structure”, Proceedings of The 5th international conference SETIT 2009: Sciences of Electronic, Technologies of Information and Telecommunications, IEEE 2009,Tunisia
Protein Function Prediction Based on Neighborhood ProfilesProceedings of the ICT Innovations, Springer-Verlaang, Macedonia, 2009 
Protein Classification Based on 3D Structures and Fractal FeaturesProceedings of the ICT Innovations, Springer-Verlaang, Macedonia, 2009 
Comparative analysis of wavelet based protein descriptors9th National Conference ETAI 2009Macedonia
Novel Wavelet Based Protein DescriptorsICT InnovationsMacedonia
Comparative Analysis of three efficient approaches for retrieving protein 3D structuresProceeding of 4-th IEEE Cairo International Biomedical Engineering ConferenceEgypt
Efficient protein classification by using 3D structure content representationProceeding of IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing 2008Spain
Protein Secondary Structure Prediction Method based on Neural NetworksProceedings of the 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical EngineeringChina
Protein Classification by Matching 3D StructuresProceeding of IEEE Conference Frontiers in the Convergence of Bioscience and Information TechnologiesKorea
Protein Retrieval by Matching 3D Structures8th National Conference ETAIMacedonia
Име на проектотФинансирано од
144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR, Video Conferencing Educational ServicesTempus
ECOSYSTEM INFORMATICS - Development of Postgraduate Curriculum, TEMPUS project - JEP-41038-2006Tempus
Wavelet based indexing and retrieval of 3D objects, Macedonian-France Joint ProjectБилатерален македонско-француски проект
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://ict-act.org/Association for Information and Communication Technologies ICT-ACT
http://www.ieee.orgIEEE