Кадар

д-р Снежана Черепналковска - Дуковска

  • Стручњак од практиката

Резиме:

Родена е во Скопје каде што дипломирала во 1992 година на Факултетот за електротехника и информатички технологии (ФЕИТ) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во областа на софтвер кој обезбедува достапност во дистрибуирана околина, на насоката информатика и автоматика. Магистрирала во 2006 година на истиот факултет во областа на системско инженерство на темата примена на фази невронски систем во банкарско ликвидносно планирање. Докторирала во 2011 година на Факултетот за современи науки и технологии на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во областа на компјутерски науки, подобласт вештачка интелигенција, на темата модели на свест и примена на фази логички гранулати за атрибути на агентите.


Вработена е во Народната банка на РМ како внатрешен ИТ ревизор, а нејзините активности опфаќаат ревизија базирана на ризици на процеси и функции од областа на информатичката технологија, консултативни активности за имплементација на нови технологии од областа на информациските системи и следење на најнови трендови и најдобри практики. Работела како самостоен програмер и проектант во дирекцијата за информатичка технологија во Народната банка, а како најзначајни проекти од тој период, на кои директно учествувала во проектирање и развој се информатичкиот систем Кредитниот регистар на Народната банка и електронската платформа за аукцирање на благајнички записи и државни хартии од вредност. Посетила повеќе обуки и семинари во централните банки на Холандија, Германија и Италија.


Претходно работела на изработка на индустриски софтвер за следење и автоматизација на процеси. Најзначајни проекти и апликации во овој период се изработката на протоколи за комуникација со програмабилни уреди PLC OMRON, информатички систем за следење на процесот на транспорт на пченица во силоси и регистрирање на електрични вредности во диспечерски центар за електрична енергија. 


Денес е ангажирана како насловен доцент на додипломски и постдипломски студии на предмети од областа на компјутерските науки и информатиката.
Нејзина специјалност и најголем интерес на работа се модели на свест презентирани преку хибридни интелигентни системи и методологии/системи за процена на ризици.
Член е на Техничкиот комитет за информациска комуникациска технологија при Институтот за стандардизација на РМ (ИСРМ-ТК34), поседува меѓународен сертификат за информациска сигурност ISO 27001 Lead Auditor. Членува во: Здружението на внатрешни ревизори во Македонија (ЗВРМ), Асоцијацијата за внатрешна ревизија и контрола на информациските системи (ISACA) и Меѓународниот институт на внатрешни ревизори (IIA-Флорида).
Нејзина специјалност и најголем интерес на работа се модели на свест презентирани преку хибридни интелигентни системи и методологии/системи за процена на ризици.


Научни и стручни трудови:

1. ICT Innovations 2013, 5th Conference of ICT. Title: Comparison on models of consciousness: Hameroff-Penrose/ Henry Stapp/ Berner-Percinkova. Author: Snezana Cerepnalkovska Dukovska. Publisher: ICT-ACT Organization/poster presentation. ISSN: 1857-7288. Year: 2013.
2. International Journal of Intelligent and Fuzzy Systems (http://iospress.metapress.com/content/aj1r030782153422/; Impact Factor: 0.79). Title: Election candidate fuzzy multi-agent recommender system. Authors: Smilka Janeska Sarkanjac, Snezana Cerepnalkovska Dukovska. Publisher: IOS Press. ISSN: 1064-1246 (Print), 1875-8967 (Online). Year 2013.
3. MIPRO 2011, 34th International Convention Conference: Intelligent Systems. Title: Automated identification mechanism for clients in robust information systems. Authors: Snezana Cerepnalkovska Dukovska. Publisher: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics -MIPRO. Year: 2011.
4. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Science (http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/20-228.pdf). Title: A Model that Presents the States of Consciousness of Self and Others. Authors: Snezana Cerepnalkovska Dukovska, Biljana Percinkova. Pages: 602-609. Publisher: World Scientific. ISSN: 1998-0140. Year 2011.
5. European Conference of Computer Science (ECCS '10). Title: Self referenced multi-agent model, their information states and arrangements. Authors: Snezana Cerepnalkovska Dukovska, Biljana Percinkova. Publisher:WSEAS Press. ISBN: 978-960-474-250-9. Year 2010.
6. Symposium on Methods of Artificial Intelligence (AI-METH 2009), Title: A Self- referenced System Based on Multi Agents Model in Artificial Intelligence and Quantum Physics-An Information Paradigm. Author: Snezana Cerepnalkovska Dukovska. Publisher: Center of Excellence AI-METH at Silesian University of Technology. ISBN: 83-60759-15-4. Year 2009.
7. Toward A Science of Consciousness 2009 (TSC 2009). Title: Multi Agent Model based on its Information States presenting their Consciousness for Physical Phenomenon-Information Paradigm and its Applications. Authors: Snezana Cerepnalkovska Dukovska, Biljana Percinkova, Charles Berner (in memory of). Publisher: The Hong Kong Polytechnic University. Year 2009.
8. MIPRO 2009, 32st International Convention. Conference: Intelligent Systems. Title: Self-referenced Systems in Artificial Intelligence and Quantum Physics- Information Paradigm and its Applications. Authors: Snezana Cerepnalkovska Dukovska, Biljana Percinkova, Charles Berner (in memory of). Publisher: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO. Year: 2009. ISBN: 978-953-233-045-8. Year: 2009.
9. 19th IIR, Congress of Refrigeration (IIR 1995). Title: Relative humidity determination for its process control in air conditioning systems. Authors: Cerepnalkovski, I., Cerepnalkovska, S. Publisher: International Institute of Refrigeration. ISBN: 2-903 633-79-7. Year 1995.
10. 1st Balkan IFAC-type Conference on Applied Automatic Systems "Cross- Frontiers Electronics Telecommunications-Automatics-Informatics". Title: A new method for solving non linear systems-comparison with other methods. Authors: Percinkova, B., Cerepnalkovska. S. Publisher: ETAI. Year 1993.


Проекти:

1. Team member in National project Behavioral Attribute Driven System for Smart Targeting, FINKI, 2014
2. Project manager on Audit Risk System (ARS) at National Bank of the RM (NBRM), 2011-2014
3. Project manager on the Credit Registry Information System at NBRM (CRIS), 2007-2008
4. A participation in a module for Credit Registry in national project BERIS -responsible person for design and development of information system (a strategic project of the Government of RM for Business Environment and Reform Institutional Strengthening), 2006-2008
5. A yield/price calculator for American type of tender for auctioning Treasury Securities (Newton Raphson iterative technique for converges of the solution with a tolerance is applied), 2006,
6. An Electronic System of the National Bank of RM for market operations
7. A system for FX payment transactions of companies in RM, (2005-2006)
8. A CB Bills Registry in National Bank of RM, 2005-2006
9. A system for collecting data from Central Securities Depositary in RM, (2004)
10. A system for real-time transactions connected with Macedonian Inter Banking Payment System, 2003
11. A Balance of Payment system in National Bank of RM, 2001
12. A Credit Registry of RM, 1999
13. SIMATIC S7-200 SIEMENS, programming with STEP7, 1998
14. Web sites for over 300 poets and writers of Republic of Macedonia with multimedia records, Society of Macedonian Writers, December 1997.
15. An application for a quantity condition in a mill, Fluman-Skopje, 1997
16. An application for daily financial transactions, Krka farma, Skopje, 1996
17. An application for food automatic dosing on the farm Sveti Nikole, 1996
18. An application for power load (maxi graph), Mikron, Prilep, 1995
19. An application for measured electrical magnitudes presentation, registration and storing, in a new dispatch center, Elektrostopanstvo na Makedonija (Electric Power Enterprise of Macedonia), Skopje, 1995
20. An application for testing and measuring the time of ON/OFF of contactors in the process of their manufacturing, Rade Koncar, Skopje, 1994/95
21. An application for telephone-exchange, Zemjodelski Fakultet (School of Agriculture, Ss. Cyril and Methodius University), Skopje
22. An application for visualization of the process for wheat transportation in silos, Zito Luks-Silosi, Skopje, 1994/95
23. An application for temperature and relative humidity measurements in the process for brick manufacturing, Kiro Kucuk, Veles, 1993
24. A utility program with all protocols for OMRON PLC, Chocolate and cakes factory Evropa, Skopje, 1993
25. A monitoring program for vine distillation on the vine-cellar, Lozovo, Dzumajlija, 1993
26. An application for food automatic dosing on the farm ZIK Kumanovo, 1992
27. An application for pick power load measurements (maxi graph), Toranica mine, Kriva Palanka, 1992 

Кадар

д-р Снежана Черепналковска - Дуковска

  • Стручњак од практиката