Кадар

д-р Стево Божиновски

 • Насловен вонреден професор
 • /
 • SBozinovski@scsu.edu
 • /

Резиме:

Роден е 1949 во Битола. Дипломирал, магистрирал, и докторирал на Електротехничкиот факултет во Загреб. Бо 1974 година се вработил во Математичкиот Институт со Нумерички Центар во Скопје. На Електротехниќкиот факултет се вработил во 1976 година на Катедрата за кибернетика. До 2000 год. бил избран и реизбран во редовен професор по компјутерски науки. Се усовршувал во странство на повеќе места вклучувајќи фирмата IBM во Германија, на универзитетите Tsukuba и Kanazawa во Јапан, на Универзитетот во Massachusetts во Amherst, САД, и Центарот за информатички технологии во Bonn, Германија. Својот научен напор го насочил кон пионерски достигања во развојот на компјутерските науки: Негови доприноси за почетоците на компјутерските науки во Македонија се:

 • 1968: го напишал и одржал првото предавање под наслов Апстрактни Автомати, за кој бил поттикнат од професотот Горги Чупона, труд кој може да се смета за почеток на компјутерските науки во Македонија.
 • 1975: раководел со проект за надворешен нарачател, во кој е реализирана база на податоци која опфаќала 150,000 полиња.
 • 1978: испорачал на надворешен нарачател производ од ЕТФ, дигитален програматор, со што е променет стереотипот дека ЕТФ треба да изаботува само студии и експертизи. Oвој производ е патентиран.
 • 1978: формирал лабораторија за изработка на дигитални контролери и биомедицински уреди
 • 1980: истапил на меѓународен саем со свои реализации.
 • 1978: иницирал прв симпозиум од областа на компјутерски науки во Македонија.
 • 1980: го иницирал првото професионално друштво од областа на компјутерски науки, Друштвото за биокибернетика.
 • 1979: бил еден од основачите на Заводот за компјутерска техника и информатика.
 • 1979: учествувал во изработката на првиот наставен план за студии по информатика на ЕТФ со што се овозможи проширување на Заводот на повеќе од иницијално двајца членови.
 • Основоположник е на областите вештачка интелигенција, роботика, и биоинформатика во Македонија.
 • 1981: станува прв член на IEEE од областа на компјутерски науки од Македонија
 • 1982: реализирал прв систем со мултипрограмминг и мултитаскинг софтвер
 • 1983: го реализирал првиот робот во Македонија
 • 1984: добил прв државно финансиран проект од областа на компјутерските науки во Македонија.
 • 1985: објавил прв научен труд во IEEE Тransactions од компјутерски науки во Македонија
 • 1985: бил гостин-уредник на списание, списанието Automatika.
 • 1988: реализирал управување на робот со помош nа сигнали од мозокот, резултат кој е потенцијално најзначајниот од компјутерските науки во Македонија; следното вакво светско остварување е реализирано 11 години подоцна во САД.
 • 1990: го реализирал првиот информациски систем на ЕТФ базиран на персонални компјутери, а
 • 1993 првиот информацски систем во Македонија базиран на Oracle база податоци, системот за амбуланти на клиничкиот центар.
 • 1997: го организирал првиот универзитетски студентски натпревар по информатика.

Од 2001 работи на Департманот за математика и комјутерски науки на Државниот Универзитет на Јужна Каролина во САД, како редовен професор по комјутерски науки. Ангажиран е како експерт на Европската унија. Ангажиран е како експерт на Европската унија. Активен е во објавување трудови во IEEE Transactions. Редовен рецензент е на списание со импакт фактор преку 6. Заменик-претседател е на IEEE Columbia секцијата.

Кадар

д-р Стево Божиновски

 • Насловен вонреден професор
 • /
 • SBozinovski@scsu.edu
 • /

Предмети:

 
 
 
Електротехнички факултет, до 2001 година
 • Основи на софтверот и вештачката интелигенција
 • Системски софтвер
 • Вештачка интелигенција
 • Роботика
 • Биокибернетика 
Медицински факултет Скопје, постдипломски студии
 • Медицинска информатика
 • Биомедицинска кибернетика 
Постдипломски студии
 • Роботика, вештачка интелигенција, и флексибилни производни процеси, при УКИМ
 • Компјутерски науки и генетско системско инженерство, при МАНУ
Државен универзитет на Јужна Каролина, САД, од 2001 година
 • Introduction to computation, automata, and languages
 • Artificial Intelligence
 • Introduction to robotics
 • Biocomputing and Bioinformatics
 • Neuroinformatics and brain-computer interface 
Име на трудотМестоДржава
Апстрактни автомати (корекции од проф.Чупона) Семинар по кибернетика, Математички Институт со Нумерички ЦентарМакедонија
Увод у психокибернетику (прв труд од областа на компјутерски науки од Македонија објавен во часопис)Ревија за ПсихологијуЈугославија
Операциони системи (интерна скрипта) Катедра за кибернетика, Електротехнички факултетМакедонија
Програматор за електронички реакциометарЗборник радова ЈУРЕМА 5 (извештај за првиот дигитален контролер на уред изработен на ЕТФ)Македонија
Каталог на електроничките и програмските реализации од областа на медицина и психологија (по повод истапувањето на меѓународен саем Современа медицина во Скопје)Институт за Електроника, Електротехнички факултетМакедонија
Програмирање на PROM базирани микроинструкциски генератори (извештај за првиот firmware изработен во Mакедонија)Зборник Симп. Информатика, 159.1-4 ЈахоринаМакедонија
Микропрограмирање.Прирачник. (наставен прирачник за програмирање на ниво под машинско за фон-нојманови компјутери)Катедра за кибернетика, Електротехнички факултетМакедонија
A self learning system using secondary reinforcement (извештај за историски прво во светот решение на проблемот на учење со задоцнет поттик кај невронските мрежи. Воедно извештај за воведен прв во светот метод на учење кој вклучува емоции)In R. Trappl (ed.) Cybernetics and Systems Research p. 397-402North Holland
Guest Editor’s Introduction (историски прво поврзување на генетското инженерсто со роботиката)Automatika 26 (3-4): 128Croatia
A representation theorem for linear pattern classifier training (прв труд од Македонија од областа на комјутерските науки во списание од ранг на IEEE Trasactions)IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 15(1): 159-161USA
Flexible production lines in genetics: A model of protein biosynthesis process (прв труд кој укажува дека ДНА е база на податоци)Proc International Conference on Robotics, DubrovnikCroatia
Using EEG alpha rhythm to control a mobile robot (прв труд во кој известува дека е постигнато управување на физички објект, робот, преку сигнали зрачени од мозокот; oвој труд укажува на пристап кон инженерско решение на долго постоечкиот проблем дали е можна психокинеза)In G. Harris, C. Walker (eds.) Proc 10th Annual Conf. of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Track 17: Biorobotics, Vol 3, pp. 1515-1516USA
Име на проектотФинансирано од
Физички и функционални карактеристики на населението на МакедонијаИнститут за физиологија, Медицински факултет
Адаптивни индустриски роботи (прв финансиран проект од областа на компјутерски науки во Македонија)Заедница за научни дејности на Македонија
Адаптивни интелигентни индустриски роботиМинистерство за наука на Македонија
Постдипломски студии по компјутерски науки и генетско системско инженерствоТЕМПУС, Европска Унија
EMG NetCOPERNICUS, Европска Унија
Neuroscience and brain-computer interfaceNational Science Foundation, USA
Master’s program in Biorobotics and biofabricationNational Science Foundation, USA
Наслов на книгатаИздавач
Оперативни системи и системски софтвер: Фон нојманови компјутери и монопроцесни оперативни системиЗумпрес
Вештачката интелигенцијаГоцмар
Consequence Driven Systems: Teaching, Learning, and Self-learning AgentsGocmar
Оперативни системи и системски софтвер II: Мултипроцесни оперативни системиГоцмар
Роботика и интелигентни производни системиГоцмар
БиокибернетикаГоцмар
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://ieee.orgIEEE
 Друштво за биокибернетика на Македонија