Кадар

Doc-D-r-Vesna-Dimitrova

д-р Весна Димитрова

  • Вонреден професор
  • /
  • vesna.dimitrova@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роденa е 1974 година во Скопје. Основното и средното образование го завршила во Скопје, со континуиран одличен успех. На студиите по информатика на Институтот за Информатика при ПМФ, применета насока дипломирала во јуни 1997 со дипломска работа од областа криптографијата под наслов “Софтверска реализација на безбедна комуникација со C модули под UNIX” под менторство на проф. д-р Смиле Марковски, редовен професор на ПМФ. Во текот на школувањето примала стипендија за талентирани ученици и студенти. Во мај 2005 година јавно го одбранила нејзиниот магистерски труд под наслов „Квазигрупни трансформации и нивни примени“ под менторство на проф. д-р Смиле Марковски, а во ноември 2010 јавно ја одбранила и нејзината докторска теза под наслов “Квазигрупно процесирани низи, нивна Булова презентација и примена во криптогафијата и теоријата на кодирање” исто така под менторство на проф. д-р Смиле Марковски и се здобила со звањето доктор на информатички науки. Од април 2000 година е вработена како стручен соработник на Институтот за информатика при ПМФ. Во февруари 2011 година е избрана за доцент на Институтот за Информатика. Во текот на својот ангажман на Институтот за информатика, држела вежби по 14 предмети. Има подготвено електронски учебни материјали за повеќе предмети. Од странските јазици зборува и пишува англиски јазик, разбира германски и руски јазик. Научното поле на интерес е криптографијата, посебно квазигрупните трансформации и нивната примена во криптографијата. До сега има објавено 19 научни труда и има учествувано со свои излагања на преку 30 конференции, симпозиуми, конгреси, семинари, школи и работилници. Била еден од предавачите на школата “Algebraic Structures and their Applications in Codding theory and Cryptography” во Охрид, 2009 во рамки на DAAD проект. Има неколку академски престои: во Johannes Kepler University, во Линц, Австрија, во Бугарската Академија на науките, во Софија, Бугарија, во South Bank University во Лондон, Велика Британија и др. Била член во 8 домашни и меѓународни проекти. Покрај активната дејност во наставната и научно-истражувачката работа, има и голема стручно-професионална дејност. Има објавено 9 стручни труда, два технички извештаи и два постера за конференции. Ја има преведено и рецензирано книгата од областа на криптографијата “Практична криптографија”. Член е на Здружението ICT-ACT, на Здружението на Информатичарите на Македонија и на центарот за Дигитизација на Националното Наследство на Македонија на Институтот за информатика при ПМФ. Била член во организација на три меѓународни конференции и е уредник на проширената книга апстракти на една меѓународна конференција. 

Кадар

Doc-D-r-Vesna-Dimitrova

д-р Весна Димитрова

  • Вонреден професор
  • /
  • vesna.dimitrova@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
The Mathematical Software Packages – New Teaching Information Technologies of Mathematics for Computer SciencesProc. of the Workshops on Computer Science Education, TEMPUS Project CD-JEP 16160/2001,Innovation of Computer Science Curriculum in Higher EducationСрбија
Function for Solving and Plotting Equalities and Inequalities by Using MathematicaProceedings of International Congress MASSEE 2003Бугарија
Some Probabilistic Properties of Quasigroup Processed Strings useful in CryptanalysisM.Gushev, P.Mitreski (Eds.): ICT-Innovations 2010, Springer 
Security Aspects of Electronic Voting SystemsWeb Proceedings of International Conference ICT Innovations ‘09Macedonia
Classification of Ternary Quasigroups of Order 4 Applicable in CryptographyProceedings of International Conference CIIT ’07Macedonia
An Application of Ternary Quasigroups String TransformationsWeb Proceedings of International Conference ICT Innovations'10Macedonia
Security Aspects in Mobile CommunicationsProc. of the Workshop “Wireless and Mobile Technologies”Macedonia
Implementation of pseudo random sequence generator using quasigroup processingProc. of the VI National Conference ETAI 2003Macedonia
On Quasigroup Pseudo Random Sequence GeneratorsProc. of the 1st Balkan Conference in InformaticsGreece
Improving existing PRSG using QSPProc. of the Fourth International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Квазигрупни трансформации и нивни примениМагистерски трудМакедонија
A new method for computing the number of n-quasygroupsBuletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica No.3 (52) 
Cryptographic aspects for secure communicationProc. On Police Academy of Republic of Macedonia, No.1 (2)Macedonia
Classification of quasigroups by image patternsProc. of the Fifth International Conference for Informatics and Information TechnologyMacedonia
Quasigroups as Boolean functions, their equation systems and Groebner basesBook: “Groebner Bases, Coding, and Cryptography”, ISBN 978-3-540-93805-7, Springer 2009 
Periodic quasigroups string transformationsQuasigroups and Related Systems, vol.17 No. 2 
Visualizations of Some Dynamical Properties of QuasigroupsWeb Proceedings of International Conference ICT Innovations'09 
Quasigroups constructed from complete mappings of a group Contributions, Sec. Math. Tech. Sci., MANU, XXX, 1–2 2009 
Квазигрупно процесирани низи, нивна Булова презентација и примена во криптографијата и кодирањетоДокторска дисертацијаМакедонија
Име на проектотФинансирано од
Центар за дигитизација на националното наследство при Институтот за информатика ИИ, МОН, МК, ЦЕИ, ...
Ericsson Wireless Application Development LaboratoryEricsson
MathIND EU
Innovation of Computer Science Curriculum in Higher EducationTempus
Алгебарски структури и нивна примена во криптографија и други процесиМОН
SEE-GRID (South Eastern European GRid-enabled e-Infrastructure Development)FP6 EU
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
International Congress of MASSEEInternational Congress of MASSEEБоровецБугарија
Digital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital-Digital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital-ОхридМакедонија
DEKUS 2002DEKUSОхридМакедонија
1st Balcan Conference in InformaticsBCIСолунГрција
National Conference ETAI 2003National Conference ETAI 2003ОхридМакедонија
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIACONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIAСтругаМакедонија
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
Workshop on Mobile Communications and TechnologiesWorkshop on Mobile Communications and TechnologiesОхридМакедонија
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
Workshop on Lab Practicing in Computer Science EducationWorkshop on Lab Practicing in Computer Science EducationNisYugoslavia
National Conference ETAI 2007ETAI 2007OhridMacedonia
Conference on Informatics and Information TechnologyCIITБитолаМакедонија
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Functions for Solving and Plotting Equalities and Inequalities by Using MathematicaInternational Congress of MASSEE 
Center for Digitization of National HeritageDigital (Re)Discovery of culture (Physicality of Soul) -Playng. Digital- 
Security aspects for mobile communicationsDEKUS 2002 
Construction of n-ary quasigroupsCONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIAистражувачка
Програмска поддршка за испитување на својствата на хаш функциитеConference on Informatics and Information Technology 
Безбедносни аспекти за мобилна комуникацијаWorkshop on Mobile Communications and Technologies 
Solutions of linear type equalities and inequalities by using MathematicaConference on Informatics and Information Technology 
The Mathematical Software Packages-New Teaching Information Technologies of Mathematics for Computer Sciences Workshop on Lab Practicing in Computer Science Education 
ПрестојДржаваЦел
Динамички системи и нивна примена и криптографијаМакедонија 
Coding-theoretical aspects of information theoryБугарија 
Graph Theory in Chemistry and EngineeringСрбија 
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
http://cs.org.mkЗдружение на информатичарите на Македонија
 Центар за дигитизација на национално наследство