Кадар

д-р Владимир Трајковиќ

  • Редовен професор
  • /
  • vladimir.trajkovik@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Роден е 1971 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1994, 1997 и 2003 година, соодветно. На Институтот за компјутерска техника и информатика при Електротехничкиот факултет во Скопје работи од 1997 година како асистент. Во 2004 и 2008 година ги стекнал звањата доцент и вонреден професор. Моментално е одговорен за неколку предмети на додипломски студии и три предмети на магистерски студии. Исто така држи предавања на магистерски студии на Економскиот факултет и Институтот за социолошки, политички и правни истражувања при универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Автор е на повеќе од 60 трудови публикувани во реномирани меѓународни научни списанија и зборници од конференции. Учесник е во повеќе од десетина апликативно истражувачки мултилатерални и билатерални проекти со повеќе универзитети од Европската унија и САД во чии рамки остварил бројни студиски престои. Неговите истражувања се фокусирани на областите: дистрибуирани компјутерски системи, системи за поддршка на образованието на далечина, сервисно ориентирани архитектури, мобилни сервиси.

Кадар

д-р Владимир Трајковиќ

  • Редовен професор
  • /
  • vladimir.trajkovik@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Personal Healthcare System Model using Collaborative filetring TechniquesInternational Journal of Research and Innovation - Advances in Information Sciences and Service Sciences 
N-Queens based Algorithm for Moving Object Detection in Distributed Wireless Sensor Networks”Journal of Computing and Information Technology (CIT), Vol. 16, no 4 
Mobile Virtual Blackboard”, IADIS International Journal on Computer Science and Information System, Voume Volume II, Number 2 
Missing Data Correction In Still Images Using Multi-Resolution AnalysisJournal of Computing and Information Technology 
Cohesy – Collaborative Health Care System Model8th International Conference for Informatics and Information Technology  
Intelligence Information System Integration8th International Conference for Informatics and Information Technology  
Integrated Medical Systems for Improvement of Consultations Between Physicians Using the Internet Medical ConsultantZbornik prispevkov z recenzijo:Kongres MI 2010 – Znanje za uspesno eZdravlje, Pages 191-199,  
Establishing a Videoconferencing Infrastructure in the Republic of Macedonia as an Engineering Educational Servicejoint international IGIP-SEFI annual conference on Diversity in engineering Education 
Testbed Environment for Wireless Sensor and Actuator Networkfifth international conference on Systems and Network Communications – ICSNC 2010 
Establishing Videoconferencing Infrastructure in R.Macedonia9th IEEE and UNESCO international conference on Information Technology Based Higher Education and Training –ITHET2010 
Video Conferencing as a tool of Higher Educationproc of the international conference ICT Innovations 
Video Conferencing as an Engineering Education Systemproc of the SEFI 2009 annual conference 
N-Queens based Algorithm for Moving Object Detection in Distributed Wireless Sensor NetworksIEEE ITI 2008, 30th Int. Conf. on Information Technology Interfaces 
Web-Based Mobile Service for Measuring Parameters and Estimating Eutrophication of the Lake PrespaProc of Int. Conference BALWOIS 2008 
Наслов на книгатаИздавач
ICT for Local Governments: Standards, Principles and Best PracticesNALAS