Кадар

Prof-D-r-Zaneta-Popeska

д-р Жанета Попеска

  • Редовен професор
  • /
  • zaneta.popeska@finki.ukim.mk
  • /

Резиме:

Родена е 1955 година во Струга. Средно гимназиско образование добила во Скопје во 1974 година На Математичкиот факултет во Скопје дипломирала во мај 1979 година Постдипломски студии следела на Универзитетот SUNY во Бингамтон, САД (1981-1983), каде што се здобила со звањето Master of Arts in Mathematical Sciences. На ИИ при ПМФ ја одбранила магистерската работа “Испитување на веројатноста од грешка на множество репрезентативни примероци во дискриминантната анализа”, под менторство на проф. д-р Ѓорѓи Чупона, во 1990 година Докторската дисертација “Алгебарско комбинаторни методи во теоријата на примерок и експериментален дизајн” ја одбранила во 1998 година на ПМФ, со што стекнала степен доктор на математички науки. Во периодот од 1979 до 1980 година била професор по математика во средно училиште, од 1980 до 1983 година асистент на Универзитетот SUNY Binghamton, САД, од 1984 до 1987 година стручен соработник во Заводот за информационен систем на град Скопје, од 1987 до 1991 година помлад аситент на ИИ при ПМФ, од 1991 до 1998 аситент, од 1998 до 2003 година доцент, а од 2003 година е вонреден професор. Специјализација и усовршување имала: од 1981 до 1983 на Државниот универзитет на Њујорк Бингамтон, САД; на Универзитетот Карлетон, Отава во 1990 година; во Меѓународниот центар за теориска физика “Абдус Салам” во 1999 година и на Институтот за актуарство, Оксфорд, Велика Британија во 2004 година Како наставник на додипломските студии држела предавања по следниве предмети: математичка статистика, множества, вектори и матрици, аналитичка геометрија на студиите по информатика; статистика, анализа и временски серии, теорија на примерок на студиите по математика; математички методи во хемијата; статистика за географи; алгебра на студиите по математика-физика; вовед во програмирање 1, вовед во програмирање 2 на студиите по техничка информатика на Техничкиот факултет во Битола. На постдипломските студии држела настава по: обработка на податоци, повеќедимензионална статистичка анализа, теорија на сигурност на системи на студиите по информатика и математика; математика со статистика и биостатистика на студиите по биологија; популациона генетика на студиите по генетско инженерство, МАНУ. Ментор е на магистерска работа и член на комисии за одбрана на повеќе магистерски работи и докторски дисертации. За потребите на наставата има изработено скрипти со предавања по: математичка статистика, математички методи во хемијата, вектори и матрици, достапни на веб-страницата на ИИ. Главна научна преокупација на д-р Жанета Попеска е развојот и примените на статистичките методи во повеќе области. Од 1996 година е консултант за статистика во Центарот за генетско инженерство и биотехнологија на МАНУ. Учествувала во работата на 6 домашни и на 3 меѓународни проекти и раководела со еден проект. Учествувала со излагања на голем број меѓународни и домашни конгреси, симпозиуми и конференции. Член е на СДММ, Здружението на статистичарите на Македонија (претседател), на Mathematical Association of South Eastern Europe и на Советот на експерти на МАСИТ.

Кадар

Prof-D-r-Zaneta-Popeska

д-р Жанета Попеска

  • Редовен професор
  • /
  • zaneta.popeska@finki.ukim.mk
  • /

Предмети:

Наскоро...
Име на трудотМестоДржава
Multi-State Systems with Graduate Failure and Equal Transition IntensitiesMediterranean Journal of Mathematics. No. 1, Vol. 6 (2009),  pp. 61-73Switzerland
An algorithm for calculating multi-state network reliability with arbitrary capacities of the linksProceedings of the Fourth International Bulgarian-Greek Conference - Computer Science 2008, September 2008, Kavala, Greece Greece
Minimal path and cut vectors of binary type multi-state monotone systemsMathematica Macedonica Vol.4(2006) 75-80Macedonia
Screening of Chlamydaia trahchomatics urogenital infections among the male and female population of the Republic of MacedoniaJEADV(Journal of Europian Academy of Dermatology and Venereology ) (2005) 19, 427-430  
Reliability Modelsof unrecoverable one component homogenous systems with graduate failuresProceedings of III congres of mathematicians of Macedonia, Struga, 493-502Macedonia
Analysis of the MSVMO method - the probabilistic SVM outputsProceedings of 27-th International Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat 2005Croatia
Reliability functions for multi-state systems with equal graduate failures 2003, Proceedings of the Fourth International Conference on Informatics and Information Technology, Молика, 2004, p.365-373.Macedonia
Computer assisted diagnosis of benign bone tumours Radiology and Onkology, vol. 38 No.3, 2004, p. 165-169Slovenia
Kompjuterski analizirani radiografski karakteristiki na benignite tumori na koskata Makedonski Ortpetsko Traumatolo{ki Glasnik br.2, 2004, str 41-46Makedonija
Sufficient equivalences in a sampling spaceMathematica Macedonica, Vol. 1 (2003) pp 69-76 Macedonia
G870A polymorphism in the cyclin D1 gene in colorectal cancer1. Journal of Medical Genetics, MANU– Skopje, vol.5(1&2), 2002, p. 27-30Macedonia
Sampling Space and Statistics on a Sample as an Element of a SemigroupBulletin of the International Statistical Institute, Tome LIX -Book2, Seul 2001, p. 375-377 North Corea
Sample as an element of a semigroupBulletin of the International Statistical Institute, Tome LVII, Book 3, Helsinki 1999, pp.139-140Finland
Allele frequency distribution at seven variable number of tandem repeat (VNTR) loci among population of the Republic of MacedoniaBalcan Journal of Medical Genetics – Sofija, vol.1(2), 1998, p. 77-83Bulgaria
Алгебарско комбинаторни методи во теоријата на примерок и експериментален дизајнДокторска дисертацијаМакедонија
Операции со блок дизајниМатематички Билтен, 19(XLV) 1995 (53-64), SkopjeМакедонија
Primitive n-IdentitiesContributions to general algebra 9, Verlag Holder-Pichler-Tempsky, Wien 1995, p.107-116Austria
Quotient sampling designPrilozi, Odd.mat.teh.nauki, MANU, 15,1,pp.37-48 (1994)Macedonia
Ispituvawe na verojatnost od gre{ka na mno`estvo reprezentativni primeroci vo diskriminantnata analizaМагистерска работаМакедонија
Име на проектотФинансирано од
DAAD - center of excelence for applications of mathematics: Mathematical Approaches to Learning ProcessesDAAD
DAAD - center of excelence for applications of mathematics: Stochastic Processes and Modeling of System Reliability DAAD
Razvoj i primena na matemati~ki modeli i statisti~ki metodi vo istra`uvawa od oblasta na prirordnite i op{testvenite naukiМинистерство за образование и наука на РМ
TEMPUS PP_SCM-C009B03-2003 Implementing Modules and ECTS for Computer Science Европска Унија
DAAD - center of excelence for applications of mathematics: Probabilistic models in mathematical biology and bioinformatics DAAD
TEMPUS JEP16160-01 Inovattion of Computer Science Curriculum in Higher EducationЕвропска Унија
Korelirani verojatnosni modeli i primena vo teorija na masovno opslu`uvawe, teorija na rizik i osiguruvaweМинистерство за образование и наука на РМ
Geometrisko-topolo{ki, algebarsko-kombinatorni problemi i nivna primenaМинистерство за образование и наука на РМ
Primena na slu~ajnite procesi vo modelirawe na sistemi za masovno opslu`uvawe i re{avawe na problemi od matemati~kata statistikaМинистерство за образование и наука на РМ
Geometrisko-topolo{ki,diferencijalno-geometriski, kombinatorni problemi i nivna primenaМинистерство за образование и наука на РМ
Poliadi~ni matemati~ki strukturiМинистерство за образование и наука на РМ
Geometrisko-topolo{ki,diferencijalno-geometriski, kombinatorni problemi i nivna primenaМинистерство за образование и наука на РМ
Назив на конференцијатаИме на конференцијатаГрадДржава
Mathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi CuponaMathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi CuponaOhridMacedonia
Mathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFEMathematical Conference: 85 YEARS OF PROFESSOR BLAGOJ POPOV LIFEOhrid Macedonia
New Trends in Mathematics and Informatics, 60 years Institute of Mathematics and nformatics, Bulgarian Academy of Sciences, Jubilee International Conference New Trends in Mathematics and Informatics, 60 years Institute of Mathematics and nformatics, Bulgarian Academy of Sciences, Jubilee International Conference SofiaBulgaria
XII Conference on Probability and Statistics (ISCPS) and Statistical Data Analysis (SDA)XII Conference on Probability and Statistics (ISCPS) and Statistical Data Analysis (SDA)SozopolBulgaria
MICOM 2006, MASSEE International Congress on MathematicsMICOM 2006, MASSEE International Congress on MathematicsPathosCyprus
III Kongres na Matemati~arite na MakedonijaIII Congrss of Mathematicians of MacedoniaStrugaMakedonija
27-th International Conference on Information Technology Interfaces27-th International Conference on Information Technology InterfacesCavtat Croatia
Workshops on computer Science education Workshops on computer Science educationNisSrbija
Actuarial teachers and research conferencActuarial teachers and research conferencLondonUK
The Fourth International Conference on Informatics and Information Technology, Molika, The Fourth International Conference on Informatics and Information Technology, MolikaBitola Makedonija
AMS- Special section on BiomathematicsAMS- Special section on BiomathematicsNeshwill Tenesee-USA
I International Congress MASSEE’2003I International Congress MASSEE’2003Borovec Bulgaria
Education of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsEducation of Informaticians and Industrial Mathematicians – New Challenges and NeedsОхридМакедонија
13th Annual Conference of the Greek Statistical Institute13th Annual Conference of the Greek Statistical InstituteLerinGreece
II Congress of mathematicians and informaticians of MacedoniaII Congress of mathematicians and informaticians of MacedoniaОхридМакедонија
I CIIT - Molika I CIIT - Molika BitolaMacedonia
Statistikata kako osnova za kreirawe na ekonomskata politika i ekonomskiot razvoj na Jugoisto~na EvropaStatistikata kako osnova za kreirawe na ekonomskata politika i ekonomskiot razvoj na Jugoisto~na EvropaСкопјеМакедонија
12th Annual Conference of the Greek Statistical Institute12th Annual Conference of the Greek Statistical InstituteSpetcessGreece
52nd Session Of the International Statistical Institute52nd Session Of the International Statistical InstituteHelsinkiFinland
I Congress of mathematicians and informaticians of MacedoniaI Congress of mathematicians and informaticians of MacedoniaOhrid Macedonia
International conference on algebra, logic & discrete mathematicsInternational conference on algebra, logic & discrete mathematicsNisYugoslavia
Презентација заНа конференцијатаОд тип
Inverse sampling designsMathematical Conference 2010 Dedicated to Professor Gorgi Cuponaнаучна
Reliability of k-out-of-n multi-state systems with standby components New Trends in Mathematics and Informatics, 60 years Institute of Mathematics and nformatics, Bulgarian Academy of Sciences, Jubilee International Conference научна
Multistate systems with graduate failures and equal transition intensitiesXII Conference on Probability and Statistics (ISCPS) and Statistical Data Analysis (SDA)научна
Estimating the reliability of unrecovable one-component homogenious systems with graduate failuresMICOM 2006, MASSEE International Congress on Mathematicsнаучна
Reliability Models of unrecoverable one component homogenous systems with graduate failuresIII Congrss of Mathematicians of Macedoniaнаучна
Analysis of the MSVMO method - the probabilistic SVM outputs27-th International Conference on Information Technology Interfacesнаучна
New Information Technologies in Learning Statistics Workshops on computer Science education научна
Reliability functions for multi-state systems with equal graduate failuresThe Fourth International Conference on Informatics and Information Technology, Molika, научна
Treatment effects in factorial designs,I International Congress MASSEE’2003научна
Sample as an element of a semigroup52nd Session Of the International Statistical Instituteнаучна
ПрестојДржаваЦел
Training the trainers CourseUKObuka za profesori za aktuarska matematika
School for modern statistical methods in medical researchItally UNESCO Scolarship
Visit to Department of StatisticsCanadaresarch in sampling design
Fulbrajt GrantUSAGraduate studies
Линк до асоцијацијата (здружението)Име на асоцијацијата (здружението)
 MASEE Mathematical Association of South Eastern Europe
 Здружение на актуарите на Македонија
 Здружение на информатичарите на Македонија
 Сојуз на друштвата на математичарите на Македонија
 МАСИТ - Стопанска комора за информатичка технологија