Содржински базирано пребарување (3+1+1)

1. Општи информации
Постдипломските студии по содржински базирано пребарување (multimedia data engineering) ќе ги оспособат студентите за разбирање и развивање на напредни алгоритми и техники за анализа, индексирање и споредување по содржина на најразлични податочни типови вклучувајќи ги најновите технологии од областите бази на податоци и компјутерска интелигенција.
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиска програма: Академски студии од втор циклус по Содржински базирано пребарување
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко - технолошки науки
 • Поле: компјутерска техника и информатика
 • Област: обработка на информации
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити
 • Траење на студиите: 2 семестри
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели)
 • Во првиот и вториот семестар се изведуваат наставни предмети, додека пак во вториот семестар дополнително се изработува и завршниот проект, т.е. магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен, кој може да биде од Универзитетската листа (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.
Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство - област содржински базирано пребарување
 
2. Воведувачки слој
Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии. Студентите кои имаат положено некој од задолжителните предмети од воведувачкиот слој (табела 1) или имаат положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични со задолжителните воведувачки предмети, можат да бираат од изборните предмети дадени во табела 2. Доколку студентот ги има положено задолжителните и изборните предмети од воведувачкиот слој или има положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични, а сеуште нема исполнето квота од 240 кредити, тогаш му се дозволува избор од листата на акредитираните предмети кои се нудат на ФИНКИ, а кои ги нема полагано во текот на неговото/нејзиното студирање. 
 
- Воведувачки слој  
 
Табела 1: Листа на предметите на воведувачкиот слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1 Линеарни трансформации  VII 6 Математика 2 
 2

Веројатности и статистика

VII

6 Дискретна математика
 3 Вештачка интелигенција VII
6 -
 4 Изборен предмет 1  VII 6
 5 Изборен предмет 2  VII
 6

WAN мрежи

VIII

6

Компјутерски мрежи

 7

Информациони системи

VIII

6

Бази на податоци

 8 Изборен предмет 3 VIII 6 -
 9 Изборен предмет 4 VIII 6 -
 10 Избор од универзитетската листа слободни предмети VIII 6 -
 
Табела 2: Листа на изборните предмети за воведувачкиот слој

 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Моделирање и симулација

VII

6 Математика 2
 2 Компјутерска графика VII
6 ОО програмирање
 3

Вовед во роботика

VII

6

-

 4

Веб базирани системи

VII

6

Мрежно програмирање

 5 Веб дизајн VII 6
 6 Визуелизација VII 6 ОО програмирање 
 7 Географски информациони системи
VIII 6 Бази на податоци 
 8 Виртуелна реалност  VIII 6 Кориснички интерфејси 
 9 Мобилни информациони системи VIII 6 Бази на податоци, Дистрибуирани компјутерски системи
10 Компјутерска анимација VIII 6 Компјутерска графика
11 Интелигентни информациони системи VIII 6 Бази на податоци 
12 Биокибернетика VIII 6 Вештачка интелигенција 
 
2.1 Студии
Предметите од постдипломските студии за студиската програма Содржински базирано пребарување можете да ги најдете на овој линк.