Систем во чип ТЕМПУС (3+1+1)

1. Општи информации
 
Постдипломските студии по систем во чип имаат за цел да обезбедат квалитетно и врвно европско образование и обучување на ИКТ инженери со длабоки познавања на вградливите системи и методологиите за развој на систем во чип. По завршувањето на студиите овие инженери ќе можат да заземат одговорни позиции во процесите на планирање, дизајн и управување на вградливите системи со различни видови на најнови технологии од оваа област.
 
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиската програма: академски студии од втор циклус по Систем во чип 
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко - технолошко
 • Поле: компјутерска техника и информатика
 • Област: Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардвер и софтвер) 
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити.
 • Траење на студиите: 2 семестри.
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели).
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот има помал број наставни предмети и е резервиран за завршниот проект, т.е. магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен предмет, од кои еден може да биде од универзитетска листа (само доколку во првиот семестар предметот е избран на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4. 
 
Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на систем во чип
 
2. Воведувачки слој
Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии.
 
- Воведувачки слој  
 
Табела 1: Листа на предмети од воведувачки слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Веројатности и статистика

VII

6
 2 Вградливи компјутерски системи VII
6
 3 Изборен предмет 1 VII
6
 4 Изборен предмет 2 VII
6  
 5

Изборен предмет 3

VII

6


 6

Микропроцесорски системи

VIII

6


 7 WAN мрежи VIII 6
 8 Изборен предмет 4 VIII 6
 9 Изборен предмет 5 VIII 6
10 Избор од Универзитетска листа слободни предмети VIII 6  
 
Табела 2: Листа на изборни предмети
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Моделирање и симулација

VII

6
 2 Вештачка интелигенција VII
6
 3

Мрежно програмирање

VII

6


 4

Веб базирани системи

VII

6

Мрежно програмирање

 5 Современи процесорски архитектури VII 6  
 6 Мрежен софтвер VII 6
 7 Мрежни оперативни системи
VII 6
 8 Безжични компјутерски мрежи VIII 6
 9 Мрежни стандарди и уреди VIII 6  
10 Сензорски системи VIII 6  
11 Електронска и мобилна комерција VIII 6  
12 Проектирање на вградливи компјутерски компоненти  VIII 6  
13 Јавни мобилни мрежи VIII 6  
14 Управување со компјутерски мрежи VIII 6  
15 Безбедност и заштита на компјутерски системи VIII 6  
16 Мобилни информациони системи VIII 6  
17 Географски информациони системи  VIII 6  
18 Биокибернетика VIII 6  
19 Информациони системи  VIII 6  
 
2.1 Студии
Предметите од постдипломските студии за студиската програма Систем во чип можете да ги најдете на овој линк.