Софтверско инженерство (3+1+1)

1. Општи информации
 
Студиите од втор циклус по софтверско инженерство имаат за цел да обезбедат квалитетно и врвно европско образование и обучување на софтверски инженери кои ќе можат да ја понесат техничката и економската одговорност на проектирање, развој, користење и одржување на комплексни софтверски системи. По завршувањето на студиите овие инженери ќе можат да заземат одговорни позиции во процесите на планирање, дизајн, развој и водење на софтверски проекти вклучувајќи ги и нивните бизнис аспекти.
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиска програма: Академски студии од втор циклус по Софтверско инженерство
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко - технолошки науки
 • Поле: компјутерска техника и информатика
 • Област: софтверско инженерство
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити
 • Траење на студиите: 2 семестри
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели)
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот има помал број наставни предмети и е резервиран за завршниот проект, т.е магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен, кој може да биде од Универзитетската листа (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.

Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство - област софтверско инженерство
 
2.  Воведувачки слој
Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии. Студентите кои имаат положено некој од задолжителните предмети од воведувачкиот слој (табела 1) или имаат положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични со задолжителните воведувачки предмети, можат да бираат од изборните предмети дадени во табела 2. Доколку студентот ги има положено задолжителните и изборните предмети од воведувачкиот слој или има положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични, а сеуште нема исполнето квота од 240 кредити, тогаш му се дозволува избор од листата на акредитираните предмети кои се нудат на ФИНКИ, а кои ги нема полагано во текот на неговото/нејзиното студирање. 
 
- Воведувачки слој  
 
Табела 1: Листа на предметите на воведувачкиот слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Веројатности и статистика

VII

6 -
 2 Веб дизајн VII
6 -
 3

Изборен предмет 1

VII

6

-

 4

Изборен предмет 2

VII

6

-

 5

Изборен предмет 3

VII

6

-

 6 Информациони системи VIII  6 -
 7 Изборен предмет 4 VIII 6 -
 8 Изборен предмет 5 VIII 6 -
 9 Изборен предмет 6
VIII 6 -
 10 Избор од универзитетската листа слободни предмети VIII 6 -
 
Табела 2: Листа на изборните предмети за воведувачкиот слој

 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Дистрибуирани компјутерски системи

VII

6 Компјутерски мрежи и Бази на податоци
 2 Вештачка интелигенција VII
6 -
 3

Компјутерска графика

VII

6

-

 4

Мрежно програмирање

VII

6

-

 5

Веб базирани системи

VII

6

Мрежно програмирање

 6 Управување со софтверски проекти VII 6  -
 7 Современи процесорски архитектури  VII 6 -
 8 Вградливи компјутерски системи  VII 6 Компјутерски архитектури 
 9 Мрежен софтвер  VII 6
10  Програмски практикум VII 6
11  Визуелизација  VII 6
12  Обработка на слики VIII 6
13  Електронска и мобилна комерција VIII 6
14  Јавни мобилни мрежи VIII 6 Мрежно програмирање 
15  Географски информациони системи VIII 6
16  Виртуелна реалност VIII 6
17 Компјутерска анимација VIII 6
18 Безбедност и заштита на компјутерски системи VIII 6 -
19 Мултимедиски системи VIII 6 Дистрибуирани компјутерски системи
20 Биокибернетика VIII 6 Вештачка интелигенција 
 
2.1 Студии
Предметите од постдипломските студии за студиската програма Софтверско инженерство можете да ги најдете на овој линк.