Докторски студии

Студиски програми од трет циклус на ФИНКИ


ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕКОТ НА СТУДИРАЊЕТО
РАМКА ЗА СТУДИРАЊЕ 
 
 Година на студии   Семестар   Активност  ЕКТС   Услов за прифаќање на пријава за учество   Услов за прифаќање на предаден извештај/барање 
 I  1  Научно-истражувачка етика  4    
 Методологија на научно истражување  4    
 Изборен стручен предмет  4    
 Изборен стручен предмет  7.5    
 Изборен стручен предмет  7.5    
 2  Изборен стручен предмет  7.5    
 Изборен стручен предмет  7.5    
 Истражување (подготовка за темата)  14    
 Семинар и годишна конференција  4  Положени 3 генерички предмети  
 II  3  Подготовка и пријавување на тема  28    Освоени 42 ЕКТС од избраните предмети и минимум 4 ЕКТС од учество на семинари и конференции (услов дефиниран од УКИМ)
 Докторски семинар (пишан извештај со рецензии)  2  Освоени мин 45 ЕКТС  
 4  Работилница за истражувачка практика  3  Освоени мин 54 ЕКТС  
 Истражување и објавување на резултати од прифатената тема  25    Прифатена тема и мин 1 прифатен труд на меѓ. конф. или меѓ. списание
 Годишна конференција  2  Учество на семинар и освоени мин 93 ЕКТС  
 III  5  Истражување и објавување резултати од прифатена тема  28    Освоени мин 120 ЕКТС и мин 2 прифатени труда на меѓ. конф. или меѓ. списание (вкупно)
 Докторски семинар (пишан извештај со рецензии)  2  Освоени мин 148 ЕКТС  
 6  Работилница за истражувачка практика  3  Освоени мин 120 ЕКТС  
 Пишување и одбрана на темата  25    мин 1 труд во списание од JCR листата, освоени 60 ЕКТС од обуката за истражување и објавени мин 2 печатени труда во меѓ. списание или зборник од меѓ. конф. (услов дефиниран од УКИМ)
 Годишна конференција Учество на семинар и освоени мин 150 ЕКТС   
 
ДОКУМЕНТИ